ГЛАВНА КЊИГА 2007

ГЛАВНА КЊИГА 2007

14 АД «ХИП Петрохемија»;  Елемир

44 Републичка дирекција за путеве; ПРОЕКАТ аутопут Е-75 од Фекетића до Београда, деоница зона Новог Сада од km 108+000 до km 120+000, број 119-501-01656/2005-04 од 12. 10. 2005.

59 ПТП Агроимпекс д.о.о.

62 д.о.о. «Житомедија»

65 ATБ «СЕВЕР» а.д.

70 Републичка дирекција за путеве; ПРОЕКАТ аутопут Е-75 деоница гранични прелаз Келебија – петља Суботица – Југ од km 1+320 до km 23+618, број 119-501-02010/2005-04 од 08.12.2005.

71 Републичка дирекција за путеве; ПРОJЕКАТ аутопут Е-75 Суботица – Нови Сад – Београд, деоница гранични прелаз Хоргош – Фекетић од km 1+125 до km 70+400, број 119-501-00294/2006-04 од 02.02.2006.

74 д.о.о.»Монбат»

75 ЈП «Србијагас»

78 Р.Ц.О.Р.Г. „ЕКО – 21“

88 НИС Рафинерија нафте Нoви Сад; ПРОЈЕКАТ реконструкција пристана 1 на каналу ДТД на к.п. 10677/1 КО Нови Сад СО Нови Сад, број 119-501-01033/2006-04 од 31.05.2006

89 »НИС – НАФТАГАС», Сектор за инвестиције; ПРОЈЕКАТ депонија исплаке у Новом Милошеву на к.п. 12398 КО Ново Милошево, број 119-501-00779/2006 од 17.04.2006.

91 ЈП «Транснафта»

99 А.Д. Лука «Дунав»

107 «НИС – Рафинерија нафте Панчево»; ПРОЈЕКАТ реконструкције и модернизације инсталације за утовар и истовар на пристаништу РНП, бр. 119-501-01465/2006-04 од 11.09.2006. 

109 ЈП за грађивенско земљиште, изградњу и путеве «Дирекција за изградњу» Врбас; ПРОЈЕКТ централно постројење за пречишћавање отпадне воде Врбаса и Куле, на к.п. 2412, 2413, 2406 КО Врбас

113 НИС Рафинерија нафте Нoви Сад; ПРОJЕКАТ демонтажа сферних резервоара ТНГ8(С-7664) и ТНГ9(С-7665) у комплексу НИС рафинерија нафте Нови Сад, на к.п. 860/6 КО Нови Сад СО Нови Сад, број 119-501-01300/2006-04 од 02.08.2006.

115 «Lafarge BFC» а.д.; ПРОЈЕКАТ бункер за утовар клинкера у камионе на к.п. 1461/1 КО Беочин СО Беочин, бр. 119-501-01598/2006-04 од 04.10.2006. 

117 ЈКП «Хигијена Панчево»; ПРОЈЕКAТ инсинератор за спаљивање анималног отпада у Панчеву 119-501-01632/2006-04 од 12.10.2006.

118 ЈКП «водовод и канализација»; ПРОЈЕКТА изградња постројења за припрему воде, на к.п. 7601/5 КО Инђија

120 а.д. ИГМ «Стражилово»; ПРОЈЕКТА комплекса циглане «Стражилово» у Сремским Карловцима, на к.п. 3712 КО Сремски Карловци

122 д.о.о. «ОМОМЕТАЛ»; ПРОЈЕКТА складиште секундарних сировина – обојених метала, са примарном прерадом – сепарацијом, сечењем и балирањем, на к.п. 1279/1 КО Омољица

123 д.о.о. «Промсек»; ПРОЈЕКТА складиште секундарних сировина – обојених метала, са примарном прерадом – сепарацијом, сечењем и балирањем, на к.п. 673 и 674/3 КО Војловица

125 JP «Србијагас» ПРОЈЕКАТ двосмерног гасовода ДВ – 04 – 18 ГРЧ Госпођинци – ПСГ Банатски Двор, број 119-501-01656/2006-04 од 18.10.2006.

130 Републичка дирекција за путеве; ПРОJЕКАТ новог моста Бешка, на аутопуту Е-75 Суботица – Нови Сад – Београд, на стационажи km 137+365.00 до km 139.623, број 119-501-01872/2006-04 од 01.12.2006.

131 ЈП «Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин»; ПРОЕКАТ постројење за пречишћавање отпадних вода за насеља Темерин и Бачки Јарак, на к.п. 11814/194 и 11814/195 КО Темерин, бр. 119-501-01846/2006-04 од 16.11.2006.

132 «Панон опека»; ПРОЈЕКТА експлоатација опекарске глине у лежишту «Шевар – јужно поље» код Жабља, на кп бр. 7523, 7524, 7525, 7526/1,2,3; 7527, 7528/1,2,3; 7529, 7530 и 7531 КО Жабаљ

133 НИС Нафтaгас; ПРОЈЕКАТ изградња бушотинa Кг-63, 65, 66, 67 на к.п. 17645/1, 17646/1 КО Кикинда, СО Кикинда број 119-501-01847/2006-04 од 16.11.2006

137 КП «Други октобар» Вршац; ПРОЈЕКАТ регионалне депоније на територији општине Вршац, на кп.14082/6 ко Вршац , број 119-501-01806/2006-04 од 06.11.2006.

138 «НИС – Рафинерија нафте Панчево»; ПРОЈЕКАТ реконструкције и модернизације аутопунилишта утовар са дна са повраћајем гасне фазе у Рафинерији нафте Панчево, на к.п. 3529 КО Војловица СО Панчево, бр. 119-501-00099/2007-04 од 15.01.2007. 

140 ЈКП  «Наш дом»; ПРОЈЕКАТ II етапе постројења за припрему воде за пиће Апатин, на к.п. 6286/4 КО Апатин, бр. 119-501-00168/2007-04 од 30.01.2007. 

141 АД «Лука Дунав»; ПРОЈЕКТ Ро – Ро терминал и претовар генералних и расутих тњерета, на к.п. 6955, 6952, 6950/12, 6953/2 КО Панчево.

142 «Lafarge BFC» д.о.о.; ПРОЈЕКАТ коришћене гуме као алтернативно гориво у фабрици цемента Лафарж БФЦ, на к.п. 6/1 КО Беочин, број 119-501-00243/2007-04 од 13.02.2007. 

143 «Res Trade» д.о.о.; ПРОЈЕКАТ експлоатације песка у Гардиновцима, на к.п. 1193 КО Гардиновци СО Тител, бр. 119-501-00281/2007-04 од 19.02.2007. 

144 СО Панчево; ПРОЈЕКАТ проширење и реконструкција канализационе мреже и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода Панчево, бр. 119-501-00267/2007-04 од 16.02..2007. 

145 д.о.о.«Le Belier» Ливница «Кикинда»; ПРОЈЕКАТ постројење за термичку регенерацију песка, на к.п. 21696/2 КО Кикинда СО Кикинда

146 «WPS» д.о.о. Београд; ПРОЈЕКТ проширења пресераја и погона завршне обраде у кругу «WPS» у Ковину, на к.п. 5593/2 КО Ковин.

147 Д.О.О. «Вискол»; ПРОЈЕКТ намешавање растварача, разређивача и одмашћивача и регенерација коришћених моторних уља у Ветернику, на к.п. 3501/1 КО Ветерник СО Нови Сад.

148 МЗ «Мита Вукосављев»; ПРОЈЕКТ циглана у Долову, на к.п. 7569 КО Долово СО Панчево

149 а.д. ХИ «Панонија» Панчево; ПРОЈЕКТ производња хемијских производа на к.п. бр. 335, 337, 338, 1184/1, 1184/2 КО Панчево 

150 ЈВП «Воде Војводине»; ПРОЈЕКАТ појачања и надвишења насипа на десној обали Тисе од ушћа Јегричке ( km 36+0,55) до Мошоринског брега (km 21+ 000), бр. 119-501-00171/2007-04 од 02.02.2007. 

151 ЈП Дирекција за изградњу Општине Сремска Митровица;  ПРОЈЕКАТ реконструкција Бул. Константина великог од раскрснице са Улицом Стари шор до  инд. колосека у Сремској Митровици  

152 Д.П.П. «Протеин ка» ПРОЈЕКАТ реконструкција шамотног ложишта котла за нешкодљиво уклањање спаљивањем животињских лешева и отпадака животнињског порекла и проширење капацитета постојеће котларнице са блок котлом, на к.п. 9481/1 КО Сомбор, бр. 119-501-00386/2007-04 од 17.04.2007

153 д.о.о. «Хусгас» 

154 адЛивница « Кикинда», Кикинда; Пројекат гасна станица течног азота и амонијака на кп бр. 1089/2 КО Кикинда 

155 «Еко метал», Пројекат пословни објекат за прикупљање, прераду и складиштење отпадних материјала који имају карактер опасног отпада, на кп бр.2950/2 ко Врдник

156 ЈВП « Воде Војводине», Нови Сад, Пројекат надвишење постојећег насипа за одбрану града Новог Сада од високих вода Број 119-501-0056/2007-04 од 19.04. 2007.

157 НИС ад Нови Сад НИС Петрол Б, НИС Рафинерија нафте Панчево, Пројекат постројење флуидни каталитички крекинг, на кп бр. 3559 КО Војловица, Број 119-501-00515/2007-04 од 17.04.2007.

158 « Duochem», Пројекат  производно-административни објекат «Duochem» у Новој Пазови, на кп број 735/75 КО Нова Пазова

159 «Vetmedic» доо, Пројекат производња и складиштење нестерилних прашкастих облика лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини на кп број 1175 КО Вршац

160 Дирекција за робне резерве АПВ, Пројекат реконструкције два резервоара за складиштење течних енергената у оквиру простора Рафинерије нафте Нови Сад

161 . СЗЛР «Обојени метали«, Пројекат управљање отпадом који садржи основне обојене и племените метале у Баваништу, на кп бр. 1262/2,1263 и 1264 КО Баваниште

162 НИС ад Нови Сад, НИС-Петрол, Рафинерија нафте Нови Сад, Пројекат реконструкције резервоара Н-9, на кп бр. 2498/14 КО Нови Сад, СО Нови Сад

163 ПТП «Жаки комерц», Пројекат експлоатација песка са лежишта «Пескара» Кикинда, на кп број.2620,2621 и 2622/1 КО Наково СО Кикинда

164 ЈКП «Водовод и канализација», Пројекат пумпна станица «Штранд – Нова» на кп број. 3675/1 КО Нови Сад

165 АД «ТЕРА ФОРМАТА», Пројекат експлоатација опекарске глине лежишта «Ливаде» у Сенти на КП број 986/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 КО Сента

166 АД »Ecoagri Serbia”, Пројекат експлоатације шљунка и песка на КП број 1428/13,16,17,18,19,23 и 25 КО Врачев Гај

167 .»Тrs swiss production», Пројекат рециклажа искоришћених тонер кертриџа у кругу комплекса «Победа» у Петроварадину, на КП број 496/26 КО Петроварадин

168 «ОПЕКА –НБН» доо, Пројекат експлоатација опекарске сировине лежишта «Јарош» у Надаљу, на КП број 2019/13и 2022/1 КО надаљ СО Србобран

169 доо «АТЕЛ», Пројекат експлоатације тресета лежишта Велики Лап између Гаја и Дубовца, на КП број 2914 КО Ковин СО Ковин

170 СЗР « Јелен», Пројекат занатска радња за израду кожне и крзнене конфекције и прераду крзна на КП број 11222/6 КО Панчево

171 ИГМ « Бачка Нова», Пројекат је експлоатација опекарске сировине лежишта ИГМ «Бачка Нова» Мали Иђош, на КП број 4166 КО Мали Иђош

172 Концерн «Фармаком МБ « Шабац, Фабрика акумулатора Сомбор АД, Пројекат монтажа, формирање, финалисање и складиштење акумулатора, на КП број 21933, 21933/1и 21942 КО Сомбор

173 НИС ад Нови Сад, НИС-ПЕТРОЛ, од Нафтагас промет, Пројекат централно складиште Нови Сад, на кп.број 2556 КО Нови Сад

174 МТП »Соларевић» из Вршца, Пројекат занатска ливница, на кп бр. 18361 КО Вршац

175 »Промил”доо, Нови Сад, Пројекат металопрерађивачка радионица у Жабљу, на кп бр. 8724/18 КО Жабаљ

176 doo «СПЕС», Пројекат кружна пећ за печење опеке и вишенаменски објекат, на кп. Бр. 6649 КО Чантавир, СО Суботица

177 доо  »АWISS» из Земуна, Пројекат производње цеђених биљних уља и биодизела у Падеју, на кп бр. 7548 КО Падеј СО Чока

178 . д.о.о. »Метрал – Експорт» из Београда, Пројекат производња тринатријумфосфата на к.п. бр. 6743/13 КО Панчево СО Панчево

179 ад»Циглана 2. октобар”, Јасеново, Пројекат експлоатација, прерада опекарске сировине и производње опекарских производа, на кп бр. 1461/1,2;1462/1,2;1463/1,2;1464,1486/2,1487/1,2;1492,1493,373/2 и 419/4 КО Јасеново

180 »Зорка-Алас-Камен”доо, Нови Сад, Пројекат je експлоатација зеолитисаног туфа и туфа са зеолитом у лежишту «Опћиште» код Беочина, на кп бр. 3093,3094,3096,3097,3151/2,3152,3167,3169/1,2,3170, 3171,3172,3173,3174,3177,3178/2,3822,3916,3918,3919  КО Јасеново

181 НИС ад Нови Сад, НИС-Петрол, Рафинерија нафте Нови Сад, Пројекат санације постројења за стриповањесулфидних вода на гориву II од Рафинерије Нови Сад, на кп број 2498/18 КО Нови Сад

182 доо «Нетрол», Пројекат погона за производњу антифриза,детерџента за ауто индустрију, кочионих и моторних уља на кп број 6901 КО Рума

183 Покрет горана Сремска Митровица, Пројекат визиторски центар на пашњаку Ваљевац, на кп број 3920/1 КО Засевица, СО Сремска Митровица

184 ДП «Нови Сад-Гас» НОви Сад, Пројекат изградње гасовода средњег притиска са мерно регулационим станицама за СО Мали Иђош

185 ИГМ « Бачка Нова», Пројекат је експлоатација опекарске сировине лежишта ИГМ «Бачка Нова» Мали Иђош, на КП број 4207,4209,4233/2 КО Мали Иђош

186 НИС ад Нови Сад, НИС-ПЕТРОЛ, од Нафтагас промет, Пројекат линије за испитивање и ремонт дубинских пумпи у НИС Нафтагасу у погону «Хидросонде», на кп.број 909/3 КО Нови Сад

187 доо »Гиграфикс», Београд, Пројекат погон за производњу-индустријски ремонт тонер касета за ласерске штампаче, на к.п. број 1429и 1430 КО Кикинда

188 НИС ад Нови Сад, НИС-ПЕТРОЛ, Рафинерија нафте Нови Сад, Пројекат  ТР секција резервоарског простора улјаре II у РНС, на кп.број 2555/32 КО Нови Сад

189 СЗР «Коцић Саша», ПРОЈЕКAТ циглана СЗР «Коцић Саша»,на локацији у Ковачици, на к.п. 1566/1 КО Ковачица

190 ЈП «Транснафта», ПРОЈЕКТ изградња два резервоара за сирову нафту капацитета 20000m3

191 ХИ «Панонија» ад, ПРОЈЕКТ ХИ «Панонија» ад, Панчево затеченог стања, на к.п. број 335, 337, 338, 1184/1 и 1184/2 КО Панчево

192 АД «Тоза Марковића», ПРОЈЕКАТ депоније за одлагање чврстог ливничког отпада, на кп број.15000 КО Кикинда, СО Кикинда

193 НИС-Рафинерија нафте Панчево, ПРОЈЕКАТ Изградње новог резервоара ознаке ФБ 0810 у оквиру резервоарског простора Рафинерије нафте Панчево, на кп број. 3547 КО Војловица.

194 ДОО «Ветропарк Инђија», Пројекат је изградња трафо станице 110 кV, на територији општине Инђија

195 ДОО «Рудник Ковин», Пројекат је проширење постојећег таложника на копу «Рудник Ковин»

196 JP «Србијагас», ПРОЈЕКАТ гасовод  Кула-Оџаци и ГМРС Оџаци са одвојком за Руски Крстур и ГМРС Руски Крстур

197 «Азохем» д.о.о., ПРОЈЕКАТ промена намене објекта из складишног објекта у објекат за производњу комплексних чврстих ђубрива, складиштење сировина и готових производа, реконструкцију и уградњу опреме, на кп. Бр. 96 КО Биково, СО Суботица

198 НИС ад НИС Петрол Б, Рафинерија нафте Панчево, Пројекат постројења у оквиру ФЦЦ комплекса (С-2400,С-2450, С-2500,С-2550,С-2600,С-2750,С-2850,С-2900 И С-2950) на кп.бр. 3559 КО Војловица

200 СО Кањижа, Одељење за привреду, Пројекат регулација водног режима субјединице Специјални резерват природе «Селевењске пустаре»- «Траћик», КО Хоргош, СО Кањижа

201 НИС а.д. Нови Сад НИС – НАФТАГАС, Дирекција за инжењеринг, Пројекат је реконструкција система за прикупљање и спаљивање процесних флуида у погону ТНГ у Елемиру, на к.п.број 3026/1,2,3, и 3019/2 КО Елемир СО Зрењанин

202 «ЈУБ» д.о.о., ПРОЈЕКAТ за производњу малтера и глет масе у кругу комплекса «ЈУБ» у Шимановцима, на к.п. бр. 548/6 и 548/11 КО Шимановци.

203 а.д. Рудник «Ковин», Пројекат је подводна експлоатација и припрема угља и шљунка у небрањеном делу поља А рудника Ковин.

204 а.д. «Хемофарм», Пројекат је проширење расхладног система, адаптација одељења за гравитациони ток и изградња складишта за опасне материје, на кп бр. 8533/1 КО Вршац

205 ад «СИБА», Пројекат складиштење старих оловних и других акумулатора који припадају окер листи отпада, на кп.број 15229/2 КО Зрењанин,

206 НИС ад Нови Сад НИС ПЕТРОЛ Б НИС РНП, Пројекат постројење за обраду отпадне лужине (С-1850), на кп.број 3545КО Војловица,

208 Lafarge BFC а.д., Пројекат коришћење отпадног уља као алтернативног горива у фабрици цемента Лафарге БФЦ ад на к.п. бр. 158/1 КО Беочин

209 д.о.о. «Yunirisk», Пројекат је центар за рециклажу индустријских отпада  на к.п. бр. 5306 КО Ковачица СО Ковачица

210 Општина Бачка Паланка, Пројекат је пречистач отпадних вода на кп бр.4286 КО Бачка Паланка

211 а.д. «Хемофарм», Пројекат је адаптација одељења стерилних газа, лиофилизата и ампула, на к.п. бр. 9690/1 КО Вршац

212 а.д. « Дунав»,Нови Сад, Пројекат је предузеће за израду ортопедских помагала на кп бр.7415 ко Нови Сад

214 Le Belier ливница Кикинда, Пројекат импрегнација алуминијумских одливака на к.п. бр. 21696/2 КО Кикинда

215 НИС – Нафтагас, Пројекат изградња разрадне косо-усмерене бушотине КГ-68, на кп бр. 17696/1,17696/3,17697,17698 и 17699 КО Кикинда

216 д.о.о. «Футура Биотек», Пројекат је производња синтетичког лож уља/дизела путем фракционе деполимеризације, на к.п. 15365/27 КО Зрењанин

217 ИГМ « Бачка Нова», Пројекат је експлоатација опекарске глине на површинском копу ИГМ «Бачка Нова» Мали Иђош, на КП број 4202, 4205, 4233/3, 4208, 4204 КО Мали Иђош

218  д.о.о. «Делко», Пројекат производња средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, на кп бр. 697 КО Чуруг СО Жабаљ

301 «Воде Војводине» Нови Сад, Пројекат регулације корита и заштите града Панчева од поплаве на левој обали Тамиша од друмског до железничког моста од км 2+211 до км5+267

302 «Воде Војводине» Нови Сад, Пројекат  изградње одбрамбене линије на десној обали реке Дунав од Беочина до Черевића