Главна књига 2010

Главна књига 2010

196 JP «Србијагас» Нови Сад – ПРОЈЕКАТ гасовод Кула-Оџаци и ГМРС Оџаци са одвојком за Руски Крстур и ГМРС Руски Крстур

207 «Еко метал» д.о.о. Врдник – ПРОЈЕКАТ пословни објекат за прикупљање, прераду и привремено складиштење отпадног материјала, на к.п. 5423 КО Врдник СО Ириг

261 доо „Ецо хеликс“ – Пројекат рибњак „Капри“ и спортски рибњак „Лукино село“, на кп. бр.565,568,733,734,735,756,838,945 и 996 КО Лукино село СО Зрењанин

284 НИСа.д. Нови Сад «НИС-Нафтагас», Нови Сад – Пројекат замена нафтовода од СС-И до ОС-ЈЕ НП «Јерменовци» и реконструкција система грејања превођењем пароводног у топловодни систем на СС-И НП «Јерменовци»

291 НИС ад Нови Сад НИС Петрол Б, НИС Рафинерија нафте Панчево – Пројекат затеченог стања постројења за рекуперацију гасова и пара из система бакље (С-1000) које се налази на кп бр. 3545 КО Војловица

323 Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад – ПРОЈЕКТ је деконтаминација инфективног отпада који настаје у процесу рада Института за јавно здравље Војводине, на к.п. бр. 3261/1 КО Нови Сад, СО Нови Сад

349 »Лафарге БФЦ» ад, Беочин – Пројекат изградња интерног терминала за пријем, складиштење и транспорт отпадног уља и реконструкција главног горионика ради ко-инсинерације у ротационој пећи за производњу клинкера у фабрици цемента Лафарге БФЦ, Беочин, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин.

350 НИС ад Нови Сад, НИС Петрол ОД РНП, Панчево – Захтев за ажурирање студије за ПРОЈЕКАТ реконструкције и модернизације инсталације за утовар и истовар на пристаништу РНП

352 НИС ад Нови Сад, НИС Петрол ОД РНП, Панчево – Пројекат модернизација РНП и интеграција нових постројења и инсталација

354 ЈКП“Водовод и канализација“, Нови Сад – ПРОЈЕКАТ затеченог стања извориште „Петроварадинска ада“

355 »Лафарге БФЦ» ад, Беочин – Пројекат постројење за пријем, складиштење, мерење и дозирање сеченог чврстог отпада у фабрици цемента БФЦ, Беочин, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин.

356 РГ „Ечка“ад, Лукино Село – Пројекат затеченог стања РГ „Ечка“ ад са објектима у Лукином Селу

357 »Лафарге БФЦ» ад, Беочин – Пројекат адаптације постојећих силоса за складиштење, изузимање, транспорт и дозирање летећег пепела у Лафарге БФЦ, Беочин, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин.

360 Ливница Кикинда а.д. Кикинда – Пројекат ливнице челичног лива на животну средину(21696/1КО Кикинда)препарцелација извршена 21696/16 КО Кикинда

362 Општа болница „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин – Пројекат објакат за прераду инфективног отпада стерилизацијом и млевењем, на кп. бр.7770/1 КО Зрењанин 1

364 Клинички центар Војводине, Нови Сад – ПРОЈЕКТ је адаптација простора за стерилизацију и млевење медицинског отпада, на к.п. бр. 7569/1 КО Нови Сад 1, СО Нови Сад

365 ФАМ Сечањ Аутомобилска индустрија д.о.о. Сечањ – Пројекат затеченог стања реконструкције са променом намене објекта Ковачице у Јаши Томићу у Ливницу алуминијума на животну средину

366 НИС ад Нови Сад, НИС Петрол ОД РНП, Панчево – ПРОЈЕКАТ реконструкција и модернизација ауто-пунилишта за утовар са дна са повраћајем гасне фазе, на к.п. бр. 3529 КО Војловица, СО Панчево

367 Ливница „Кикинда“ а.д. Кикинда – Пројекат ливнице алуминијума у Сечњу.

368 ИГМ „Стражилово“ доо, члан Некс групе, Сремски Карловци – ПРОЈЕКАТ је експлоатација минералних сировина-опекарске глине лежишта „Стражилово“ КО Сремски Карловци

370 „Енерго-зелена“ д.о.о. Инђија – Пројекат кафилерије отвореног типа, на кп бр. 1710/3 КО Крчедин СО Инђија

372 РГ „Ечка“ад, Лукино Село – Пројекат затеченог стања индустријског комплекса предузећа Тоза Марковић ад

373 „Божић и синови“ доо, Панчево – Пројекат затеченог стања пројекта рециклажни центар за електронски и електрични отпад са мобилним постројењем за издвајање гасовитих и течних компоненти из расхладних уређаја и мобилним постројењем за третман флуоресцентним и других светиљки у Омољици, на кп.бр.2757 КО Омољица СО Панчево

376 „Семафор комп“доо Вршац – ПРОЈЕКАТ Eксплоатација шљунка, на к.п. бр. 1532/2,1533/1,1534/2,1535 и 1536/1 КО Врачев Гај , СО Бела Црква