Главна књига 2014

Главна књига 2014

454 Lafarge KIO komora – Постројење за мерење, транспорт и дозирање комуналног и индустријског отпада (КИО) у калцинаторску комору, у фабрици цемента Лафарге БФЦ, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

465 WindVision Windfarm B д.o.o. – Пројекат Ветроелектране Алибунар 2 укупне снаге 90 MW

482 НИС ад Нови Сад, НИС Газпром Нефт – Пројекат реконструкција система за прикупљање и спаљивање флуида за припрему и транспорт нафте и гаса Елемир, на кп. бр. 3026/1 КО Елемир СО Зрењанин

484 Агрорадичевић д.о.о. – Пројекат Пословни комплекс у функцији пољопривреде, на кп.бр. 69/27 КО Радичевић

490 Апатинска пивара д.о.о. Апатин – ПРОЈЕКАТ постројење за прераду отпадних вода Апатинске пиваре, на кп. бр. 7803/3 КО Апатин СО Апатин

491 ЈП Електромреже Србије – ПРОЈЕКАТ Реконструкција ТС 220/110/35kV Србобран у ТС 400/110 kV Србобран

493 ДП Нови Сад Гас – Пројекат Изградња гасовода високог притиска Бачка Паланка-Бач, са одвојком за Обровац и ГМРС Обровац

506 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП – Пројекат Затворени систем узимања узорка у РНП, на кп бр. 3530,3545,3559 и 3568 КО Војловица, СО Панчево

509 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Повезивање аминског постројења у Погону за производњу и транспорт нафте и гаса у Елемиру

519 СЗР Саша Коцић, Црна Трава – Пројекат Експлоатација опекарске сировине из лежишта Депонија код Ковачице, на к.п. број 6673, 6674, 6675, 6676, 6677/1, 6677/2, 6678, 6679, 6680 и 6681 КО Ковачица

532 НИС а.д. Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП, Реконструкције система за ложење процесних пећи ВА-2201 и ВА-2201А/Б у постојећим постројењима С-2100 (атмосферска дестилација II) и С-2200 (вакум дестилација) у блоку 6, уградњом јединице за производњу водно-мазутне емулзије (ВМЕ) као лож горива уместо лож уља

533 НИС а.д.Нови Сад, реконструкција гасног дела НГП Велебит-фаза-1

541 НИС а.д.Нови Сад, Реконструкције инфраструктуре на НГП Велебит (фаза 1 и 2) на КО Трешњевац

542 Жаки комерц д.о.о., ПРОЈЕКАТ Експлоатација песка лежишта Чардариште

545 Хемофарм ад Вршац рек одељење ампула – Пројекат Реконструкција одељења ампула у фабричком кругу Хемофарм ад Вршац, на кп бр. 9690/1 КО Вршац.

546 ЈКП Водовод и канализација – ПРОЈЕКАТ доградње и реконструкције погона за основно хлорисање на ППВ Штранд у Новом Саду

548 НИС а.д.Нови Сад, Експлоатација гаса са гасног поља Мартонош запад

549 »Лафарге БФЦ» ад Беочин, Пројекат постројење за пријем, складиштење и дозирање месно-коштаног брашна у фабрици цемента лафарж БФЦ

551 НИС ад, Пројекат Реконструкција и доградња система за линијско намешавање моторних бензина

552 ГАТ ЕГАЛ д.о.о. – Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Дунав од км 1102+500 до км 1103+000, на к.п. број 10735 КО Ковин СО Ковин

554 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП – Пројекат Изградња нових резервоара за полимер модификовани битумен на к.п. број 3530 КО Војловица

555 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП – Пројекат Реконструкција система шаржирања С-2600 током застоја ФЦЦ-постројења на к.п. број 3570 КО Војловица

556 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП – Пројекат Реконструкција резервоара ФБ-0713 у РНП, на к.п. број 3536 КО Војловица СО Панчево

557 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП – Пројекат Изградња јединице за третман слопа у РНП, на к.п. број 3549 КО Војловица СО Панчево

560 ИДЕА СН д.о.о. – Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Дунав од км 1103+000 до км 1103+500, на к.п. број 10735 КО Ковин и на к. п. број 8483 КО Гај

562 ХИП – Петрохемија Панчево ад – ПРОЈЕКАТ Адаптација хале за производњу гранулата ПЕВГ у фабрици Панонија пласт, на кп. бр. 2673 КО Црепаја СО Ковачица

563 Лепенка д.о.о. Нови Кнежевац – ПРОЈЕКАТ котларница за котао на угаљ номиналног капацитета 8 MW

564 ЈП Електромреже Србије – Пројекат Далековод 110kV ТС Ада-ТС Кикинда 2

565 НИС а.д. Нови Сад – Пројекат Реконструкција инфраструктуре на НГП Елемир

569 ЈП Електромреже Србије – Пројекат Погон за производњу инактивисаних бактеријских вакцина и примарно и секундарно паковање серума за употребу у ветерини

574 Ливница прецизних одливака д.о.о. Ада – Пројекат Доградња постојеће производне хале, на кп. бр. 3818 КО Ада.

575 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево ФСК Елемир – Пројекат реконструкција унутрашњег развода гаса и уградња нових горионика на котловима за производњу водене паре у ФСК у Елемиру, на кп. бр. 1780 КО Елемир СО Зрењанин

576 Регионална депонија Суботица – Пројекат Изградња Суботичке регионалне депоније на кп. бр. 2635 КО Биково

577 Fresenius Medical Care Srbija – Пројекат Изградња постројења за инсинерацију отпадног етилен оксида, на кп. бр.8804/5 КО Вршац СО Врашац

578 НИС а.д. Нови Сад НТЦ НИС-Нафтагас – Пројекат експлоатације гаса на гасном пољу Мајдан

579 ГАТ ЕГАЛ д.о.о. – Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Саве од км 56+500 до км 57+000, на к.п. број 3631 КО Купиново СО Пећинци

580 Телеком Србија а.д. – Пројекат Базна станица NSM23/NSQ23 Иришки Венац II

581 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прераде, Нови Сад – Пројекат затеченог стања реконструкција резервоара ФБ-0801, ФБ-0802, на кп. бр. 3547 КО Војловица и ФБ-1102 и ФБ-1104 на кп. бр. 3549 КО Војловица.

582 АСА ЕКО д.о.о. Београд – ПРОЈЕКАТ Регионални центар за управљање отпадом у Кикинди – подцелина 1в – Платои за складиштење неопасног и опасног отпада, на к.п. бр. 11234/5 КО Кикида.

588 Хидроградитељ ББ д.о.о. – Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1422+000 до км 1423+000, на к.п. број 8161/1 КО Бездан СО Сомбор

589 Ветроелектране Балкана д.о.о. Београд – Пројекат Инфраструктурни комплекс ветрогенераторског поља Чибук у Мраморку, Општина Ковин, који се састоји од 57 стубова ветрогенератора, комплекса трафостанице и управног комплекса ветропарка, планиране подземне електромреже средњег напона која ће повезивати све ветрогенераторе са трафостаницом и мреже приступних путева који повезују локације свих ветрогенератора са атарским путевима.

591 Нафтахем д.о.о. Сремска Каменица – Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1242+000 до км 1243+000, на к.п. број 7907/1 КО Сремски Карловци

592 Теленор д.о.о. Нови Београд – Пројекат Базна станица мобилне телефоније на локацији Иришки Венац

596 ЈП Емисиона техника и везе, Београд – Пројекат Изградње нове емисионе станице ЈП ЕТБ Кикинда, на кп. бр. 11228/4 КО Кикинда СО Кикинда

599 РТЦ Лука Легет а.д. – Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 177+775 до км 177+900, на к.п. број 989 КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица

601 РТЦ Лука Легет а.д. Град Сремска Митровица – Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 177+775 до км 177+900, на к.п. број 989 КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица.

604 РТЦ Лука Легет а.д. Град Сремска Митровица – Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 137+000 до км 137+500, на к.п. број 4308 КО Салаш Ноћајски, Град Сремска Митровица.

606 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прераде, Нови Сад – Пројекат затеченог стања Објекти блендинг уља и Енергетике у Рафинерији нафте Нове Сад.

607 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прераде, Нови Сад – Пројекат затеченог стања Објекти складишта и манипулације, као и објекти за прикупљање и третман отпадних вода у Рафинерији нафте Нове Сад.

608 ЈКП Водовод и канализација, Суботица – Пројекат Централни комплекс на Водозахват II, на кп. бр. 14584/1 КО Нови сад СО Суботица