Главна књига – 2019

Главна књига – 2019

734 РТЦ Лука Легет а.д. из Сремске Митровице, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од km178+400 до km179+100, на к.п. број 989 КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица

752 Лафарге БФЦ д.о.о., Пројекат  Употреба неопасног отпада на бази кречњака или силицијум оксида као алтернативних сировина и истрошеног активног угља као алтернативног горива на постојећим постројењима у комплексу Лафарж БФЦ у Беочину, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

757 Ирмово а.д. из Степановићева,  Пројекат Дистрибутивни центар течних горива (евродизел) ад Ирмово за сопствене потребе

765 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатационом пољу Велебит

767 Монбат ПЛЦ доо, Пројекат Повећање постојећих капацитета третмана и поновног искоришћења отпада и сировина, као и увођење нових врста отпада и сировина на бази олова ради достизања пуног капацитета постројења и радних дана у години, на катастарској парцели бр. 7507/15 КО Инђија

774 ЈП Србијагас, Пројекат Изградње транспортног гасовода РГ-01-21 од СГС Тилва до ГМРС Бела Црква

775 Postkey Real Estate д.о.о. из Сремских Карловаца, Пројекат Изградње терминала за складиштење и претовар нафтних деривата капацитета 23000m3, на локацији радне зоне Просјаница, на кп. бр. 3484/4, 3484/5 и 3481/1 К.О. Сремски Карловци

776 „Божић и синови“ доо, Пројекат  затеченог стања пројекта Комплекс рециклажног центра за управљање неопасним и опасним отпадом, на кп. бр. 2757 и део 2764/1 КО Омољица СО Панчево

779 Ремондис Медисон д.о.о, ПРОЈЕКАТ Погона за термички третман опасног и неопасног отпада на кп бр. 15365/99 КО Зрењанин I – радне зоне

781 НИС ад Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат Реконструкција система цевовода у манипулацији резервоарског простора у РНП и система за аутоматско адитивирање млазног горива са захтевима EI/JIG 1530 у склопу блокова 20, 13, 16 и 24 на кп. бр. 3570, 3532, 3576 и 3529/1 КО Војловица у РНП

785 Нафтахем д.о.о. Сремска Каменица, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од km1240+000 до km1239+000, на к.п. број 7907/1 КО Сремски Карловци 

788 ЈП Србијагас, Пројекат Изградња транспортног гасовода РГ-04-17/I од Сремске Митровице до Шида

792 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Реконструкција постојећих објеката у манипулацији и уградња нове опреме у циљу прилагођења система за постројење дубоке прераде у РНП, на к.п. број 3529/1, 3531, 3532, 3533, 3534, 3541, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3552/1, 3555, 3557, 3558, 3559, 3563, 3568, 3569, 3570, 3572 и 3576 КО Војловица

799 ФЦЦ Кикинда д.о.о., Пројекат Доградња регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди на кп. бр. 11234/5 КО Кикинда

803 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат Складиште неопасног отпада, складиште Д3, складиште хемикалија и складиште опасног отпада Д2 у Фабрици синтетичког каучука “ХИП Петрохемија’

804 ТЕ ТО Панчевац д.о.о., Пројекат изградња термоелектране топлане Панчево, на кп. бр.3523/11 КО Војловица

805 НИС а.д.Нови Сад,  Пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатационом пољу

806 Иван Младеновић ПР Циглана Васа Кузмин, Пројекат Експлоатације опекарске сировине на локацији Ограде II код Кузмина, на к.п. број 3376/1, 3376/2, 3377/1, 3377/2, 3377/3, 3378, 3379, 3380, 3381 и 3382 КО Кузмин, СО Сремска Митровица 

808 ЈП “Путеви Србије“, ПРОЈЕКАТ Изградња брзе саобраћајнице IB реда Нови Сад Рума, Партија 1- Деоница 1, Петља “Ауто пут Е-75“ – Парагово, са планираном трасом државног пута IIA реда бр. 100 од Жежељовог моста до петље “Ауто пут Е-75“

809 „ЦРНИ МБ ГАС ПЕТРОЛ“ д.о.о. Елемир, Пројекат Експлоатација песка на површинском копу „Виногради“ код Елемира, на катастарским парцелама бр. 691/1, 691/2, 705, 708, 712, 713/5, 714, 702, 703/1, 703/3, 703/4, 711, 691/3, 692, 693, 700, 704, 703/2, 707, 710, 713/3, 709, 713/1, 713/2, 713/4 и 729 КО Елемир СО Зрењанин

810 „KNOTT AUTOFLEX YUG“ д.о.о. из Бечеја, Пројекат Изградња комплекса поцинковаонице и доградња инфраструктурних инсталација у оквиру постојећег комплекса „KNOTT AUTOFLEX YUG“ у Бечеју, на катастарским парцелама бр. 7929/4, 7929/8, 7929/9, 7929/14, 7929/20 и 7929/23 КО Бечеј

811 ЕКО – МЕТАЛ д.о.о, Пројекат Реконструкције и промене намене производне хале и дела енергетског објекта и изградња објекта за складиштење и третман опасног отпада у оквиру комплекса ЕКО – МЕТАЛ д.о.о у Врднику, на кп бр. 5423/1 КО Врдник

812 Митас д.о.о. Рума, Пројекат Адаптација дела постојеће производне хале – погони израде полупроизвода, конфекције и вулканизације, на кп. бр. 6817 КО Рума СО Рума

813 Пројекат Финалне дезинфекције воде на ППВ “Јарош“ у Сомбору, на кп. бр. 18957/1 КО Сомбор II СО Сомбор

814 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Бока

815 Град Панчево, Секретаријат за инвестиције, Пројекат Заштита – санација нафтовода ДН2 на месту укрштања са атарским путем Глогоњ – Црепаја

816 Карин Комерц МД д.о.о., Ветерник, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1266+700 до км 1267+200 (сектор Футог), на кп. број 6690 КО Футог, Град Нови Сад и кп. број. 4268 КО Ветерник Град Нови Сад 

817 РТЦ Лука Легет а.д. из Сремске Митровице, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од km182+800 до km183+800, на к.п. број 989 КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица

818 РТЦ Лука Легет а.д. из Сремске Митровице, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од km127+000 до km127+300, на к.п. број 2665 КО Јарак, Град Сремска Митровица

819 “Универзум експорт-импорт“ д.о.о. из Аранђеловца, Пројекат Експлоатације опекарске сировине на површинском копу “Пустаре“ код Инђије, на к.п. број 4381/1 КО Инђија

820 СЗР “Маркос Вељко Савић“, Пројекат Експлоатација опекарске сировине из лежишта “Млечика“ Марадик код Инђије, на кп. бр. 3639/3 и 3639/4 КО Марадик СО Инђија

821 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат замена горионика на пећима БА-2101 и БА-2301, у склопу Рафинерије нафте Панчево

822 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатационом пољу Палић

823 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат замена горионика на пећима БА-2401 и БА-2402, у склопу Рафинерије нафте Панчево

824 “ДСТ Хидросистем“ д.о.о., Смедерово, ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

825 СЗР “Билац“ Сакуле, улица Власинска бр. 56 из Власотинце, Пројекат Површинска експлоатација опекарске сировине из лежишта “Баштина“ код Сакула на кп. бр. 2587, 2588, 2589, 2590, 2608, 2609, 2613, 2614, 2615, 2616 и 2617 КО Сакуле СО Опово

826 “ТЕ-ТО Панчево“ д.о.о, Пројекат Изградња прикључно разводног постројења ПРП 220кV термоелектране топлане Панчево

828 “ЈВП Воде Војводине“ Нови Сад, Пројекат Земљана брана “Љуково“ са прибранским објектима: преливом, брзотоком, умирујућим базеном и испустом, на к.п. број 1030 КО Љуково, СО Инђија.

829 Рапид д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 127+300 до км 127+600 на кп. бр. 2665 КО Јарак Град Сремска Митровица

830 ГАЗПРОМ ЕНЕРГОХОЛДИНГ СЕРБИЈА ТЕ-ТО ПАНЧЕВО д.о.о, Пројекат Повезаних инсталација за потребе прикључења термоелектране топлане (ТЕ-ТО) Панчево на постојећу инфраструктуру

831 Chemical Agrosava д.о.о. из Београда, Пројекат Објекти у озакоњењу: магацини средстава за заштиту биља, ђубрива и семена; сушара са надстрешницама; енергана; магацин средстава за заштиту биља; производња амбалаже за средства за заштиту биља и штампарија; управна зграда и надстрешница за лагеровање опасних материја на к.п.бр. 566/22, 3660 i 3644 KO Шимановци

832 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат Реконструкција цевовода S – 4300 са уградњом опреме за on-line анализе деривата, у оквиру постројења MHC/DHT S-4300, у склопу Рафинерије нафте Панчево на кп. Бр. 3566, 3567 и 3568 К.О. Војловица

833 AD “Електромрежа Србије“ Београд, Пројекат Реконструкција TS 400/220/110 kV “Сремска Митровица 2“ – опремање ДВ поља 110kV бр. Е13.

834 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат експлоатације гаса и кондензата на експлоатационом пољу Меленци дубоко  Лежиште Ј-1

835 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Локве

837 “Džimi commerce“ д.о.о. из Пригревице, Пројекат Експлоатација песка на лежишту “Мрциниште“, Пригревица, на кп. бр. 3482/2, 3482/3, 3480/10, 3480/9, 3480/8, 3480/7, 3480/6 и 3480/5, укупне површине 27637m2 КО Пригревица СО Апатин

838 “ЕкоГрадња“ д.о.о. из Зрењанина, Пројекат Експлоатација песка из лежишта “Мужљанска колонија“ код Зрењанина, на к.п. број 18850/2, 18850/1, 18854 и 18855 КО Зрењанин I

839 “ДСТ Хидросистем“ д.о.о., Смедерово, Пројекат Експлоатација речних наноса из корита реке Дунав од km 1079+000 до km 1079+500, на к.п. бр. 4201 КО Банатска Паланка Општина Бела Црква

840 ЈП “Путеви Србије“, ПРОЈЕКАТ за изградњу брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад-Рума, Партија 3- Деоница 3: Петља “Каћ“ – Петроварадин (петља “Аутопут Е-75“), км 0+000,00 – км 6+900,00 “ПП – ДП21“, Л =6,900км

841 “DMB SHIPPING“ д.о.о., Рума, Пројекат вађење речних наноса из корита реке Дунав од km 1103+000 до km 1103+500, на делу к.п. бр. 10735 КО Ковин и на делу к.п.бр. 8483 КО Гај 1, СО Ковин

842 “DMB SHIPPING“ д.о.о., Рума, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од km 1249+000 до km 1249+500, на к.п. бр. 6610/2 КО Петроварадин

843 ЈП “Путеви Србије“, ПРОЈЕКАТ Изградња брзе саобраћајнице IB реда бр.21 Нови Сад Рума, Партија 1- Деоница 1, Петља “Ауто пут Е-75“ – Парагово, са планираном трасом државног пута IIA реда бр. 100 од Жежељовог моста до петље “Ауто пут Е-75“

845 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат Реконструкција резервоара FB-0711 и FB-0714 у оквиру комплекса НИС “Рафинерије нафте Панчево“ на кп. бр. 3536 К.О. Војловица

847 ПР Експлоатација шљунка и песка Кајакоп Сента, Пројекат експлоатације песка на лежишту “Црна бара 2“ на к.п.бр. 2232, 2233, 2235, 2236, 2238 и 2241 КО Црна Бара СО Чока

848 НИС ад Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат Реконструкција резервоара МТБЕ-а ФБ-2003 у склопу Блока 20, на катастарској парцели бр. 3570 КО Војловица СО Пачево

849 ХИП-Петрохемија а.д. Панчево, Пројекат Реконструкције Ц линије блендовања ПЕВГ гранулата у фабрици ПЕВГ, у склопу “ХИП Петрохемија“ – Панчево, на к.п. бр. 15930, 15932,15934 и 15935 К.О. Панчево

850 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат Уградња новог десалтера и повезивање са постојећим десалтером, са доградњом система за превенцију корозије, у оквиру реконструкције постројења атмосферске дестилације (Ѕ-2100), на катастарским парцелама бр. 3559, 3558 и 3557 КО Војловица СО Панчево

853 Metalfer Steel Mill d.o.o., Пројекат Изградња комплекса ваљаонице челика за армирање бетона, на кп бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица

854 ЈП “Путеви Србије“, ПРОЈЕКАТ за изградњу брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад-Рума, деоница: почетак обилазнице око Руме до петље “Рума“, на катастарским парцелама КО Рума СО Рума

856 Нафтахем д.о.о. Сремска Каменица, Пројекат Изградња пристана за претовар нафтних деривата са технолошким цевоводом, на к.п. бр. 3484/12, 3484/17, 3484/18 и 7944 КО Сремски Карловци

858 AD “Електромрежа Србије“ Београд, Пројекат далековод 220kV TS HIP 2 – TS NIS, увођење у PRP 220kV TE-TO Панчево