Главна књига – 2020

Главна књига – 2020

733 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат за разраду и експлоатацију нафтног поља Иђош

773 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Експлоатације нафте и раствореног гаса на нафтном пољу Турија север

805 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатационом пољу Итебеј

811 ЕКО – МЕТАЛ д.о.о, Пројекат Реконструкције и промене намене производне хале и дела енергетског објекта и изградња објекта за складиштење и третман опасног отпада у оквиру комплекса ЕКО – МЕТАЛ д.о.о у Врднику, на кп бр. 5423/1 КО Врдник

814 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Бока

821 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат замена горионика на пећима БА-2101 и БА-2301, у склопу Рафинерије нафте Панчево

822 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатационом пољу Палић

823 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат замена горионика на пећима БА-2401 и БА-2402, у склопу Рафинерије нафте Панчево

832 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат Реконструкција цевовода S-4300 са уградњом опреме за on-line анализе деривата, у оквиру постројења MHC/DHT S-4300, у склопу Рафинерије нафте Панчево на кп. Бр. 3566, 3567 и 3568 К.О. Војловица

837 “Džimi commerce“ д.о.о. из Пригревице, Пројекат Експлоатација песка на лежишту “Мрциниште“, Пригревица, на кп. бр. 3482/2, 3482/3, 3480/10, 3480/9, 3480/8, 3480/7, 3480/6 и 3480/5, укупне површине 27637m2 КО Пригревица СО Апатин

836 Ветеринарски завод Суботица а.д. из Суботице, Пројекат Реконструкција – промена намене објекта Погон за производњу PVC рукавица за једнократну употребу у Погон за производњу чврстих фармацеутских форми (прашкова), спратности П+1 на к.п. број 2167/1 КО Српска Црња СО Нова Црња

844 Wind Park Plandiste doo Beоград, Пројекат Изградње енергетског објекта за производњу електричне енергије ветропарк “Пландиште 1“ инсталисане снаге 102 MW

845 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат Реконструкција резервоара FB-0711 и FB-0714 у оквиру комплекса НИС “Рафинерије нафте Панчево“ на кп. бр. 3536 К.О. Војловица

850 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат Уградња новог десалтера и повезивање са постојећим десалтером, са доградњом система за превенцију корозије, у оквиру реконструкције постројења атмосферске дестилације (Ѕ-2100), на катастарским парцелама бр. 3559, 3558 и 3557 КО Војловица СО Панчево

851 Полет инд. грађевинске керамике, Пројекат површинске експлоатације лежишта глине “Гарајевац Исток“

853 Metalfer Steel Mill d.o.o., Пројекат Изградња комплекса ваљаонице челика за армирање бетона, на кп бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица

855 Град Сремска Митровица, Пројекат затеченог стања Постројење за прераду воде за пиће, на к.п. бр. 359, 360, 361/2, 361/5, 361/6, 362, 368, 369, 371/2 и 371/3 КО Сремска Митровица

857 “STELL – IMPEX“ доо, Пројекат Складиштење неопасног металног отпада унутар комплекса Лука Нови Сад, на делу к.п. бр. 4142/39 КО Нови Сад I, носиоца пројекта “STEEL – IMPEX“ доо, улица Вихорска бр. 35 из Сремске Каменице

859 AD “Електромрежа Србије“ Београд,  Пројекат адаптација TS 400/220/110 kV “Нови Сад 3“ – опремање ДВ поља 110kV бр. Е18, носиоца пројекта AD “Електромрежа Србије“ Београд

860 “ЕкоГрадња“ д.о.о. из Зрењанина, Пројекат Експлоатација песка као грађевинског материјала из лежишта “Црна Бара“ код Чоке, на к.п. број 1808, 1807, 1806, 1805, 1804 и део 1803 КО Црна Бара СО Чока

862 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Изградња претакалишта камионских и вагон цистерни, на к.п. бр. 2556/1, 2556/2, 2556/3 и 2555/16 КО Нови Сад III на Терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Нови Сад

863 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте, кондезата и гаса на експлоатационом пољу Мокрин – лежишта  ПЗ+СМ-1, ПЗ+СМ-2, ПТ1-1А, ПТ1-3А, ПТ1-4А, ПТ1-4Ц, ПТ1-4Д, ПТ1-4Е, ПТ1-5А, ПТ1-5Ц, ПТ1-5Д, ПТ1-6А, ПТ1-6Б, ПТ1-6Ц, ПТ1-6Д, ПТ1-7А, ПТ1-7Б и ПТ1-7Ц, на животну средину

864 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте и гаса нафтних лежишта Ј+М1+Bd+Sm-1, М1+Bd+Sm-2 и М1-3 и гасних лежишта Bd-3 и Bd-4 на експлоатационом пољу Јерменовци, на животну средину

865 Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. из Вршац, Пројекат Уклањање постројења за третман отпадног етилен-оксида

866 Ремондис Медисон д.о.о, Пројекат Tретман неопасног и опасног медицинског отпада у аутоклаву и дробилици на кп бр. 15365/119 КО Зрењанин I – радне зоне 

868 “НАПРЕДАК ЕМ“ д.о.о. из Чонопље, Пројекат Експлоатација опекарске сировине и песка на површинском копу “Чонопља“ у Чонопљи код Сомбора

869 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат Реконструкција система филтриране воде у Енергани РНП, на к.п бр. 3557 КО Војловица СО Панчево

871 Wellbury Bela Anta д.о.о., Пројекат Инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље Бела Анта у Долову

873 Рапид д.о.о. из Руме, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1334+300 до км 1333+800 на потесу КО Плавна кп. бр. 3207 и КО Бођани к.п. бр. 3926

874 „ЈУБ“ д.о.о. Шимановци,  Пројекат Реконструкција складишног простора са променом намене у погон за производњу пастозних глет маса, фасадних малтера и кулирпласта и изградња 12 силоса на к.п. бр. 548/11 КО Шимановци СО Пећинци

875 “IMG Engineering & Construction“ д.о.о., Пројекат Реконструкције резервоара, пумпне станице, цевовода инсталација и претакалиште вагон цистерни за црне деривате на к.п бр. 2498/18, 2498/32, 2555/1, 2555/14, 2555/42 и 2556/3 КО Нови Сад III, на Терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Нови Сад

876 Карин Комерц МД д.о.о., Ветерник,  Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1103+500 до км 1104+000, на кп. бр.10753 КО Ковин

878 ЈП Путеви Србије из Београда, Изградња брзе саобраћајнице IB реда бр.21 Нови Сад Рума, Партија 1- Деоница 1, Петља “Ауто пут Е-75“ – Парагово, са планираном трасом државног пута IIA реда бр. 100 од Жежељовог моста до петље “Ауто пут Е-75“

879 AD “Електромрежа Србије“ Београд, Пројекат изградње ДВ 110 kV  бр. 1267 TС Нови Сад 3 – ТС Србобран, расплет код ТС Нови Сад 3

880 “Дунав Оил Терм“ д.о.о., Пројекат изградње Железничког претакалишта са пумпном станицом на Терминалу нафтних деривата у Сремским Карловцима, на локацији радне зоне Просјаница, на кп. бр. 3484/1, 3484/3, 3484/27 и 7944 К.О. Сремски Карловци

881 “Поповић Петрол“ д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 187+700 до км 188+000, на к.п. бр. 1149 КО Сремска Рача, Град  Сремска Митровица.   

882 “Ашања песак“ д.о.о.,  Пројекат Експлоатација песка из лежишта “Рибњак“ код Ашање, на к.п. број 2750, 2751, 2752, 2756, 2757, 2743/2 и 2743/3 у КО Ашања и на к.п. број 1664 у КО Купиново СО Пећинци

883 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте и гаса на експлоатационом пољу Русанда – Лежишта К2-1 и Рг+М1-1

884 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада, Пројекат Довођење природног гаса до S – 2450 у РНП, на кп. број 3559, 3560, 3561/1, 3563 и 3566 КО Војловица Град Панчево

885 “MTU Maintenance Serbia“ д.о.о., Пројекат Изградња комплекса за ремонт мотора авиона, на кп. број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазова СО Стара Пазова

886 Рапид д.о.о. из Руме, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1382+500 до км 1383+000 на кп. бр. 10130/1 КО Aпатин СО Апатин

887 Карин Комерц МД д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од km 1268+000 до km 1269+000  на к.п. бр. 6690 КО Футог

888 WindVision Windfarm A д.o.o, Пројекат Изградња објекта за производњу електричне енергије Ветроелектране Алибунар 1 укупне снаге 99 MW

889 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте, кондензата и гаса на експлоатационом пољу Чантавир.

890 Карин Комерц МД д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од km 1243+500 до km 1243+000  на делу к.п. бр. 7907/1 КО Сремски Карловци

891 Карин Комерц МД д.о.о., Ветерник, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од km 1249+500 до km 1249+000  на делу к.п. бр. 6610/1 и 6610/2 КО Петроварадин

892 Карин Комерц МД д.о.о., Ветерник, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од km 1104+500 до km 1104+000  на к.п.бр. 10735 КО Ковин

894 РТЦ Лука Легет а.д. из Сремске Митровице, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од km181+000 до km181+800, на к.п. број 989 КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица

895 “Ашања песак“ доо Купиново, Пројекат Експлоатација песка из лежишта “Рибњак“ код Ашање, на к.п. број 2750, 2751, 2752, 2756, 2757, 2743/2 и 2743/3 у КО Ашања и на к.п. број 1664 у КО Купиново СО Пећинци

896 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат за разраду и експлоатацију нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Локве 

898 ЈП Путеви Србије из Београда, Пројекат Реконструкција моста преко реке Тисе код Титела на државном пута IIА реда бр.129 деоница: Шајкаш-Перлез (Тител) на к.п. бр. 2435/1, 2363, 2358/3, 2358/4 и 4674 КО Тител СО Тител и на к.п. бр. 2355, 2367 и 2364 КО Книћанин СО Зрењанин

899 НИС а.д.Нови Сад Блок Прерада,  Департман за развој и инвестиције, Пројекат Реконструкција цевовода са уградњом стабилне инсталације за дозирање адитива у пиро бензин, на к.п. бр. 3536 КО Војловица Град Панчево

900 „WELLBURY – BELA ANTA“ д.о.о. Београд, Пројекат Изградња далековода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП „Бела Анта“ на КО Панчево, КО Банатско Ново Село и КО Долово

901 РТЦ Лука Легет а.д. из Сремске Митровице, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од km 180+200 до km181+000, на к.п. број 989 КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица

905 „Гранолис“ д.о.о. Нови Сад, Пројекат Изградња прикључка индустријских колосека Тетравагонка и Гранолис на железничку пругу Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница између станица Наумовићево и Суботица у km170+746,43, на катастарској парцели бр. 37274/3 КО Доњи Град СО Суботица

906 KNOTT AUTOFLEX YUG д.о.о. из Бечеја, Пројекат Изградња објекта поцинковаонице и инфраструктурних инсталација у оквиру постојећег комплекса Knott Autoflex Yug у Бечеју, на к.п. бр. 7929/31 КО Бечеј

907 Рапид д.о.о. из Руме, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1247+700 до км 1248+200 на кп. бр. 6610/2 КО Петроварадин СО Нови Сад

908 ЈП „Србијагас“, Пројекат Гасовод МС4 – ГРЧ Госпођинци

909 „Termowool“ д.о.о. Шид, Пројекат Изградња пословног објекта – производна хала са складиштем и управним делом, на к.п. бр. 3318/1 КО Адашевци

910 „Dunav Oil Term“ д.о.о. Сремски Карловци, Пројекат Реконструкција Блока 1. у службеном месту Карловачки виногради и изградња индустријског колосека Dunav Oil Term д.о.о. у радној зони Просјанице у Сремским Карловцима, на к.п. бр. 7784, 7903, 7755, 7754, 3483/2, 3482/2, 7743/7, 7741 и 3484/1 КО Сремски Карловци

912 Лафарж БФЦ доо из Беочина, Пројекат експлоатација кречњака на површинском копу “Мутаљ“ код Бешенова

914 WindVision Windfarm B д.о.о., Пројекат Изградње енергетског објекта за производњу електричне енергије ветроелектране Алибунар 2 укупне снаге 75 MW

915 Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Пројекат Реконструкција црпне станице „Футог“, на катастарским парцелама бр. 6693/1, 6693/2 и 6694/3 КО Футог СО Нови Сад

916 д.о.о. Enlight K2-Wind, Пројекат Ветропарк „Пупин“ инсталисане снаге до 95,5MW, општина Ковачица

917 TOYO TIRE SERBIA д.о.о., Пројекат Производни комплекс “ TOYO TIRE“ – 2 фаза коју чине објекти: пријем сировина чађи и силике; ваљара; уљна станица; плато за технолошке силосе сировина и манипулативни платои и паркинг за камионе, на к.п. бр. 7949 КО Инђија, СО Инђија

918 Газпром енергохолдинг Serbia ТЕ-ТО Панчево д.о.о, Пројекат изградња термоелектране топлане Панчево, на кп. бр.3523/11 КО Војловица