Главна књига 2017

Главна књига 2017

431 Концерн «Фармаком МБ» Шабац, Пројекат комплекса Фабрике акумулатора Сомбор, на катастарској парцели бр. 21933/1 и 21938 К.О. Сомбор II СО Сомбор

558 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат  Изградња помоћног објекта за пречишћавање испусног ваздуха из сушаре на к.п.

655 Пројекат  Доградња постројења за млевење, додавање и утовар адитива у кругу Лафарге БФЦ, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

667 НИС ад Нови Сад, Пројекат Експлоатација гаса на експлоатационом пољу Банатско Карађорђево СО Житиште

676 SPEED д.о.о., Пројекат затеченог стања за складиште нафтних деривата у Новом Саду, на к.п. број 382/1 КО Нови Сад

680 Hemofarm, Пројекат Реконструкција ампулног одељења у погону стерилних производа (у постојећим габаритима), на к.п. бр. 9690/1 КО Вршац Број: 130-501-903/2016-05 од 01.06.2016. године

686 ЈП Путеви Србије,  ПРОЈЕКАТ Изградња брзе саобраћајнице IБ реда бр.21 Нови Сад – Рума, Деоница 2: Парагово – почетак обилазнице Руме, km 17+445,00 – km 34+205,00 “ПП-ДП21“, Л=16,760 km К.О. Сремска Каменица, К.О. Ириг, К.О. Ривица и К.О. Рума

687 Dunav Oil Term д.о.о., Пројекат Дистрибутивни центар за ускладиштавање и претакање течног нафтног гаса, на к.п. бр. 3484/1 КО Сремски Карловци

692 Промист д.о.о., Пројекат Реконструкција и пренамена објеката 19 (зграда текстилне индустрије) у складиште минералних ђубрива у ринфузном стању (НПК и УРЕА) и објекта број 21(надстрешница) у погон за паковање минералних ђубрива, на кп бр. 2222/1 КО Нови Сад I.

694 НИС ад Нови Сад, ПРОЈЕКАТ Адаптација система грејања природног гаса S-9900, S-9950 и регулација протока природног гаса на S-9900, у Блоку 9, у склопу Рафинерије нафте Панчево

697 НИС ад Нови Сад, ПРОЈЕКАТ Реконструкција ФЦЦ постројења ради отклањања уских грла при раду капацитетом 1400t/dan и 1600t/dan (у летњем периоду), у Блоку 6 у склопу РНП

701 НИС ад Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат Реконструкција резервоара ФБ-1109 у Блоку 11, у склопу РНП, на кп. бр. 3549 КО Војловица

702 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат  Реконструкција система канализације и постројења за третман отпадних вода у РНС, на к.п. број 2555/1, 14, 42 и 16; 2556/3; 2498/18, 29, 30 и 32 КО Нови Сад III

703 ЈП Електромреже Србије, ПРОЈЕКАТ Реконструкција постојећег далековода DV 110kV бр. 142/1 TS Србобран – TS Бечеј

704 НИС ад Нови Сад Блок Прерада, ПРОЈЕКАТ Уклањање објеката – портирница и рефлекторски стуб у блоку 19, сферни резервоари ФБ-2011 и ФБ-2012 са припадајућим инсталацијама и посуда ФА-3207 са платформама и припадајућим инсталацијама у кругу РНП, на кп. бр. 3566; 3568; 3570 и 3583 КО Војловица

705 Регионална депонија Суботица, Пројекат Изградња Регионалне депоније у Суботици  на кп. бр. 2635 КО Биково

706 НИС ад Нови Сад, Пројекат Разрада и експлоатација нафте, кондензата и гаса нафтно-гасног поља Банатско Милошево

707 Нафтахем д.о.о. Сремска Каменица, Пројекат Багеровање песка из корита реке Дунав од km 1233+800 до km 1234+800, на к.п. бр. 6774 КО Ковиљ СО Нови Сад и к.п. бр. 3369/1 КО Чортановци СО Инђија

708 Аутофлекс – Ливница д.о.о., Пројекат затеченог стања за Autoflex- Livnica д.о.о. Чока, на к.п. бр. 2716 и 2767 КО Чока СО Чока

709 JП Електромреже Србије из Београда, Пројекат Прикључног далековода 220kV бр. 254 Панчево 2 – Зрењанин 2, увођење у ПРП 220/35 kV Владимировац (ВЕ Алибунар)

710 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат Постројење за дубоку прераду нафте – постројење за одложено коксовање у кругу Рафинерије нафте Панчево, на животну средину, на к.п. бр. 3568, 3570, 3557, 3547, 3583, 3569, 3582, 3552/1, 3563, 3567, 3566, 3571, 3572, 3558, 3559, 3522, 3548, 3549, 3561/1, 3565 и 3584 КО Војловица

711 д.о.о. Силидио, Пројекат Експлоатација лежишта кварцно-фелдспатских пескова Думбрава КО Месић СО Вршац

712 Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1263+500 до км 1264+000, на делу кп. бр. 4268/1 КО Ветерник СО Нови Сад

713 Пројекат Вађење речног наноса из пловног пута у кориту реке Дунав од км 1259+700 до км 1260+000, на деловима кп. бр. 4023 КО Сремска Каменица и 7856/5 КО Нови Сад II

714 Пројекат Изградња приступних саобраћајница друмско железничком мосту у Новом Саду на к.п. бр. 4156/1, 4156/7, 4156/9, 4156/10, 10423/1, 10423/3, 10423/6, 10423/7, 10423/8, 9344 и 10539/1 К.О. Нови Сад I и 2944/8, 2944/11, 2944/17, 2944/20, 2960/1, 2960/5, 2960/6, 2960/7, 2960/10, 2960/15, 2960/16, 2960/17, 2960/18, 2961, 6660/1 и 6660/2 К.О. Петроварадин

715 Пројекат Двоструког надземног 110 kV далековода за пренос електричне енергије од производног објекта ветроелектране Кошава до преносног електроенергетског система на животну средину

718 Пројекат Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у прекограничној области на к.п. бр. 3938 К.О. Змајево, к.п. бр. 3475/1 К.О. Сириг и к.п. бр. 13265/1 К.О. Темерин

720 Пројекат Санација резервоара ФБ – 0712 у РНП, на к.п. бр. 3536 КО Војловица

721 Electrawins –S d.o.o. Београд, Пројекат Реконструкције дела далековода 110kV бр. 151/2 ТС Панчево 2 – ТС Алибунар 110/35/20kV и прикључење увођењем далековода у прикључно разводно постројење 110kV комплекса “Ветропарк“ у К.О. Алибунар и К.О. Владимировац

722 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат Утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације гаса на експлоатационом пољу Мартонош запад  – лежиште Пт 1-3.

723 Chemical Agrosava д.о.о. из Београд, Пројекат Пословни објекти Магацин П2 и Производни објекат П1 у оквиру фабричког комплекса Chemical Agrosava д.о.о. у Шимановцима, на к.п. број 566/22 КО Шимановци СО Пећинци

724 Електромреже Србије ад  из Београда, Пројекат Надземног 110kV далековода за пренос електричне енргије од 110kV  прикључног разводног постројења “Кошава“ до ТС Вршац 1

725 ИГМ Стражилово д.о.о. из Сремских Карловаца, Пројекат Изградња постројења за отпрашивање димних гасова тунелске пећи погона 1, вентилатора и димњака унутар комплекса ИГМ “Стражилово“ у Сремским Карловцима, на к.п. бр. 3712/1 КО Сремски Карловци

726 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат Искоришћење топлоте алкилата са дна колоне DA-2601, у склопу РНП

727 ХИ “ Хипол“ ад Оџаци, Пројекат Реконструкције дела погона за дестилацију широких фракција лаких угљоводиника (ШФЛУ) у комплекснији погон за дестилацију, повезивањем још једне колоне за дестилацију у систем за дестилацију широких фракција лаких угљоводиника (ШФЛУ) у “Хипол“ Оџаци.

729 НИС ад Нови Сад из Новог Сада, Пројекат Реконструкција резервоара ФБ – 0805 у Блоку 8, у склопу РНП, на к.п. бр. 3547 КО Војловица

730 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат Реконструкција резервоара ТК – 1101А, складиште примарног бензина, у фабрици Етилен у комплексу “ХИП Петрохемија“, на кп бр. 15993 КО Панчево

731 Карин Комерц МД д.о.о., Ветерник, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1247+500 до км 1248+000, на делу кп. бр. 6773 КО Ковиљ

732 НИС ад Нови Сад Блок Прерада, Пројекат Реконструкција постројења атмосферске дестилације сирове нафте S-2100 уградњом новог измењивача за загревање воде за десалтер FA – 2151, у блоку VI, на к.п. број 3559 КО Војловица, у склопу РНП

735 JП Електромреже Србије из Београда, Пројекат Реконструкције ТС 400/220/110kV “Панчево 2“, на кп. бр. 13242/2 КО Панчево

736 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат Утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације гаса на експлоатационом пољу Меленци – лежишта Pt2-1, Pt2-2, Pt2-3, PI-1, PI-2, PI-2-1, PI-3, PI-3-1 и PI-4

737 Лафарге БФЦ д.о.о., Пројекат  Коришћење сецканих гума и гумено техничког отпада, као алтернативног горива у кругу Лафарж БФЦ, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

739 НИС а.д.Нови Сад Блок Прерада, Пројекат Разрада и експлоатација нафте и  гаса лежишта Sm-1, Sm-2a и Sm-2b нафтно –гасног поља Кикинда запад.

740 Лафарге БФЦ д.о.о., Пројекат  Експлоатација лапорца на површинском копу “Филијала“

741 Покрајински завод за спорт и медицину спорта из Новог Сада, Пројекат Изградња комплекса објеката у оквиру Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине, на к.п. бр. 727/4, 729/3 и 2252/3 КО Шуљам СО Сремска Митровица