Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспорног гасовода сабирна гасна станица Тилва-Бела Црква са елементима детаљне регулације

(„Сл. лист АПВ“ број 57/2017)