Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 2×400кв ТС “Панчево 2“ – граница Румуније

Укупна површина подручја Просторног плана износи око 3225 ha.

Обухват Просторног плана представља површину под коридором далековода и подручје које је у непосредној физичкој и функционалној вези са коридором са припадајућим чвориштима и местима укрштања са другим инфраструктурним системима, као и подручјима који су у непосредној физичкој и функционалној вези са коридором (заштитни појас и објекти и површине које је неопходно штитити од негативних утицаја коридора), односно утицајним зонама.

Просторним планом ствoрени су услови за изградњу интерконективног далековода 2x400kV између Републике Србије и Републике Румуније, чиме се постиже међусобно повезивање електроенергетских система две државе, повећање обима комерцијалног електроенегетског промета између две државе, и стварају услови за повећање и остваривање прихода, али и повећања енергетске ефикасности смањењем преносних губитака.

Планом су утврђена планска решења којима се резервише простор за инфраструктурни коридора далековода, и посебан режим заштите коридора и контактних подручја. Дефинисани су односи са осталим наменама и инфраструктурним системима у непосредном контакту са планираним коридором. Дат је функционални размештај нових компатибилних намена.

Овде можете преузети: Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 2×400кв ТС “Панчево 2“ – граница Румуније