Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“

Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“

(„Сл. лист АПВ“ број 57/2017)