ППППН мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр.24 Суботица-Зрењанин-Ковин