Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци

(„Сл. лист АПВ“ број 57/2017)