Просторни план посебне намене Специјалног резервата природе Горње Подунавље

Горње Подунавље је део највећег ритског подручја на средишњем току Дунава, и представља једно од последњих плавних подручја на тлу Европског континента. Резерват представља ретко очуван ритски комплекс са специфичним природним, културно-историјским, туристичким, амбијенталним и другим вредностима.

Ужива и међународну заштиту. Због познатих орнитолошких вредности ово природно добро је издвојено као станиште птица (IBA подручје), али и биљака и дневних лептира (IPA, PBA). Уписано је у Рамсарску листу као значајно влажно подручје у складу са Рамсарском конвенцијом. Део је EMERALD мреже којом су обухваћена подручја значајна за заштиту и очување дивљих биљних и животињских врста и њихових станишта, и представља потенцијални резерват биосфере (UNESCOMaB).

Просторним планом дефинисано је уређење, коришћење и заштита Резервата кроз планска решења развоја.

Овде можете преузети: Просторни план посебне намене специјалног резервата природе Горње Подунавље