Просторни план посебне намене Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара

Подручје Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара обухвата укупну површину од 111 196,43 hа.

Представља највећу оазу пешчарско степске вегетације и један је од најважнијих центара биодиверзитета у Европи. У националним оквирима представља природно добро од изузетног значаја а у међународним једно је од најзначајнијих станишта птица и биљака у Европи. Проглашено је за рамсарско подручје 2002. године.

Подручје овухвата Плана представља подручје са значајним развојним потенцијалима у погледу природних ресурса – специфична клима, земљишта за различите видове производње, разнолика хидрографска мрежа, богата и разноврсна флора и фауна у оквиру СРП Делиблатска пешчара.

Планом су дефинисане активности и адекватна просторна решења која овом подручју у целини, као и појединачним корисницима простора, не доводећи у питање основни циљ заштиту и унапређење СРП Делиблатска пешчара, омогућава бржи и динамичнији напредак дугорочно посматрано.

Планом је утврђена организација, уређење, коришћење и заштита планског подручја на принципима одрживог развоја, а посебно СРП Делиблатска пешчара, и дате одговарајуће мере и инструменати за реализацију планских решења.

Овде можете преузети: Просторни план посебне намене Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара

Графички прилози:

1. Основна намена површина и саобраћајна инфраструктура
2. Мрежа насеља, функција и јавних служби
3. Инфраструктурни системи
4. Природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара
5. Информација о простору