Просторни план посебне намене Специјалног резервата природе Ковиљско-петроварадински рит

Ковиљско петроварадински рит је један од најрепрезентативнијих и најочуванијих плавних ритских комплекса уз Дунав. Остатак је некадашњих непрегледних и скоро непроходних пространстава бара и ритова. СРП Ковиљско петроварадински рит је проглашен за рамсарско подручје у априлу 2012. године.

Део плавног подручја на левој и десној обали Дунава, поред насеља Ковиљ и Петроварадин, проглашено је Специјалним резерватом природе „Ковиљско-петроварадински рит“, и стављено под заштиту као подручје од изузетног значаја.

 

Укупна површина подручја обухваћеног Просторним планом износи 44400,00 ha.

Просторним планом су дата планска решења, начин коришћења, унапређивања и уређивања предметног простора, имајући у виду међународни статус Резервата као заштићеног дела природе, његов национални и међународни значај, потребу организованог, стручног и систематског праћења стања у Резервату, као и спровођење мера заштите. Тако утврђена планска решења су усаглашена са специфичностима самог подручја и са његовим укупним значајем.

Улога Просторног плана је да омогући трајно одржив начин коришћења и управљања простором, односно да успостави оне активности у самом резервату и његовом ширем окружењу, уважавајући при том основну специфичност предметног подручја сам Резерват, као јединствен екосистем.

Овде можете преузети: Просторни план посебне намене Специјалног резервата природе Ковиљско-петроварадински рит