Просторни план посебне намене Специјалног резервата природе Стари Бегеј – Царска бара

Укупна површина подручја обухваћеног Просторним планом износи 25.688 hа.

Имајући у виду законски статус Резервата као заштићеног дела природе, његов међународни значај, просторни план је дефинисао планско, организовано и стручно спровођење мера заштите, правила унапређења, уређења простора превасходно усаглашена са специфичностима самог подручја као и са његовим свеукупним значајем.

 

Простор специјалног резервата природе проглашен је 1989. године за IBA подручје. Због својих богатих вегетацијских и флористичких вредности од националног и међународног значаја, подручје резервата са заштитном зоном је од 2005. године увршћенo у међународна ботанички значајна подручја Централне и Источне Европе – IРA подручје. Једно је од најпознатијих заштићених природних добара у Србији. Представља окружење које поред природних има и изузетно значајне културне и руралне вредности. На подручју Резервата спроводи се тростепени режим заштите везан за одређене површине и локације у циљу интегралне заштите и очувању екосистемских веза и свих темељних природних вредности уз ограничене и контролисане видове коришћења.

Овде можете преузети: Просторни план посебне намене Специјалног резервата природе Стари Бегеј – Царска бара