Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине

Регионални просторни план АП Војводине, представља најзначајнији стратешки документ просторног развоја територије АП Војводинe. Њиме је опредељена стратегија просторног развоја на начин да се сви потенцијали са којима Војводина располаже ставе у функцију развоја овог подручја и да се планским усмеравањем развоја обезбеде услови за спречавање штетних последица и девастације простора као јединог необновљивог ресурса.

На основу расположивих хуманих ресурса и територијалног капитала АП Војводине, на принципима одрживог развоја, дефинисани су концепција, циљеви и планска решења за уравнотежени просторни развој. Планом су дефинисани стратешки правци дугорочног просторног развоја, чиме се даје могућност за позиционирање АП Војводине у ширем регионалном оквиру.

 

ВИЗИЈА просторног развоја АП Војводине односи се на јасну препознатљивост Покрајине:

  • као једног од региона Републике Србије и у оквиру мреже европских региона,
  • динамичног економског развоја и конкурентна,
  • квалитетније животне средине,
  • истакнутих вредности мултикултурне заједнице са традицијом у очувању властитог идентитета, традиције и баштине
  • уређеног и заштићеног природног и културног наслеђа
  • социјално кохерентне, са развијеним активностима на смањењу социјалних разлика и повећању степена социјалне инклузије.

ЦИЉЕВИ просторног развоја утврђени РПП АПВ су:

  • Смањење субрегионалних разлика и активирање територијалног капитала путем децентрализације у економском и социјалном погледу јачањем надлежности и одговорности локалне самоуправе и развојем неразвијених општина и региона
  • Потенцирање руралног развоја и јачање позиције села кроз политике решавања односа града и села у оквиру функционалних подручја
  • Одрживо коришћење природе, предела, културног наслеђа и животне средине у складу са европским нормама и стандардима,
  • Интересно и функционално умрежавање региона АП Војводина са другим регионима путем јачања прекограничних веза, у оквиру европских пројеката, као и повезивањем са другим регионима у Европи

Регионалног просторног плана АП Војводина -предлог плана
Референтна карта број 1-Основна намена простора
Референтна карта број 2.1-Мрежа насеља и центара, привредни системи и јавне службе“
Референтна карта број 2.2-Саобраћајна инфраструктура-Водопривредна инфраструктура“
Референтна карта број 2.3-Електроенергетска инфраструктура-Термоенергетска инфраструктура-Електронска комуникациона инфраструктура“
Референтна карта број 3.1-Заштита природних добара-Заштита животне средине“
Референтна карта број 3.23-Туризам-Заштита културних добара“

Стратешка процена утицаја
Стратешка процена утицаја референтна карта