Стари Бегеј-Царска бара

Назив едиције: Рамсарска подручја Војводине

Наслов: Стари Бегеј-Царска бара
Аутори: мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Тамара Стојановић, Бригита Марић, Лоранд Виг, др Слободан Пузовић, Наташа Пил, Никола Стојнић, др Лазар Лазић
Издавач: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој
Партнери: Завод за заштиту природе Србије, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Радна јединица Нови Сад; Рибарско газдинство „Ечка“ А.Д.-Лукино Село
Језик: српски и енглески (двојезично)
Година издавања: 2008
Тираж: 1000

„Специјални резерват природе  (СРП) „Стари Бегеј-Царска бара“ налази се на алувијалној равни између реке Тисе и Канала Бегеј, јужно од насеља Ечка, Стајићево и Лукино село и северно од насеља Перлез, на територији општине Зрењанин. Има облик латиничног слова С, благо извијеног у правцу југозапад-североисток. То је типичан низијски предео са надморском висином од 73 до 78м надморске висине.

Због својих очуваних природних вредности овај простор је стављен под заштиту 1994. године, уредбом Владе Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 56/94)као Специјални резерват природе од изузетног значаја за Републику Србију-И категорије.

Резерват обухвата 1.676 ха, а заштитна зона се пружа на 7532 ха. У резервату је успостављен тростепени режим заштите са јасно дефинисаним активностима и мерама заштите, којима се штите еколошке вредности простора и његова билошка разноврсност и тиме омогућава мудро коришћење природних ресурса. Решењем о претходној заштити ширег подручја  (Сл. гласник РС, бр.35/08), осим СРП-а „Стари Бегеј – Царска бара“ заштита је обухватила и подручја Мужљанског рита, Фидричке, Малог рита, као и леву обалу Канала Бегеј, тако да се под заштитом алази нешто више од 8.000 ха.“ (Стари Бегеј-Царска Бара)