Бука

Закони

Закон о изменама и допунама закона о заштити од буке у животној средини
Закон о заштити од буке у животној средини (96/2021)

Уредбе

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке…

Правилници

Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев
Правилник о методологије за одређивање акустичних зона
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности
Правилник о методологији за израду акционих планова

Одлуке