Квалитет земљишта

Закони

Закон о заштити земљишта („СЛ. гласник РС“, бр. 112/2015)

Уредбе

Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне средине, методологији, структури …
Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију
Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту (Службени гласник РС, 30/18 и 64/19)

Правилници

Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине

Одлуке

Одлука о утврђивању националног програма заштите животне средине