Општи прописи

Закони

Закон о заштити животне средине 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016

Уредбе

Уредба о врстама загађивања, критеријумима за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања …
Уредба о условима коришћења средстава Зеленог фонда

Правилници

Одлуке