Стратешки документи

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године
Национална стратегија одрживог развоја
Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара
Национална стратегија за укључивање републике Србије у механизам чистог развоја Кјото протокола …
Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију
Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији
Стратегија за управљање отпадом за период 2010-2019. године
Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије одрживог развоја за период од 2011. до 2017. године …
Стратегија водоснадбевања и заштите вода у АПВ, 2009