Управљање отпадом

Закони

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 95/2018 – др. закон)
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)

Уредбе

Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и ..
Уредбе о призводима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених

Правилници

Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл. гласник РС „, бр. 96/2009)
Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом („Сл. гласник РС „, бр. 95/2010)
Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 48/2019)
Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/2013)
Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 81/2010)
Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл. гласник РС „, бр. 86/2010)
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина …
Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл. гласник РС „, бр. 75/2010)
Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. гласник РС „, бр. 98/2010)
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС, бр. 71/2010)
Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме…
Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010)
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/2010)
Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи ПЦБ („Сл. гласник РС“, бр. 37/2011)
Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада („СЛ. гл. …
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 95/2010 и 88/2015)
Правилик о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање …
Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи …
Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да утврди кауцију за појединачну амбалажу у коју је смештена…
Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и листи српских стандарда…
Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних мат..
Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 21/2010 и 10/2013)
Правилник о садржини декларације и упутства за примену средстава за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика … („Сл. гласник РС“, бр. 21/2012, 89/2014 и 97/2015)
Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих дозвола за управљање амбалажним отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 76/2009) Пр
Правилник о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о уништавању пестицида и ђубрива („Сл. лист СРЈ“, бр. 35/99 и 63/2001 – др
Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник …
Правилник о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне
Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и… (17/2017)
Правилник о листи ПОПс материја, начину и поступку за управљање ПОПс отпадом и граничним… (сл. гласник 65/2011 и 17/2017)
Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада

Одлуке