Формулари из области заштите животне средине

– Процена утицаја на животну средину

Покретање поступка процене утицаја пројеката на животну средину:

Захтев (pdf)

Садржај захтева (pdf)

Упитник уз захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја (pdf)

Захтев (pdf)

Садржај захтева (pdf)

Упитник уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину (pdf)

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину (pdf).

– Интегрисано спречавање и контрола загађења

Поступак издавања интегрисане дозволе:

Захтев за издавање интегрисане дозволе

– Управљање отпадом

Поступак за издавање дозволе:

Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада