Oстали документи секретаријата

Oстали документи секретаријата

Акт о систематизацији

Административне процедуре и спровођење поступка њихове контроле

Поступање по пријавама и притужбама на рад

Утврђивање посебног програма обуке

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

Поступак унутрашњег узбуњивања