Oстали документи секретаријата

Oстали документи секретаријата

Акт о систематизацији

Поступак унутрашњег узбуњивања

Утврђивање посебног програма обуке

Поступање по пријавама и притужбама на рад

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

Административне процедуре и спровођење поступка њихове контроле