ДОНЕТА РЕШЕЊА

ДОНЕТА РЕШЕЊА

  1. Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Експлоатација песка на лежишту “Мрциниште“, Пригревица, на кп. бр. 3482/2, 3482/3, 3480/10, 3480/9, 3480/8, 3480/7, 3480/6 и 3480/5 КО Пригревица СО Апатин
  2. Решење – пројекта Tретман неопасног и опасног медицинског отпада у аутоклаву и дробилици на кп бр. 15365/119 КО Зрењанин I – радне зоне
  3. Решење за ПРОЈЕКАТ Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од km 1103+500 до km 1104+000 на к.п. бр. 10753 КО Ковин, носиоца пројекта „Карин Комерц МД“ д.о.о. из Ветерника, улица Живорада Петровића бр. 8
  4. РЕШЕЊЕ – Обавезује се носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, да Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкције резервоара, пумпне станице, цевовода инсталација и претакалиште вагон цистерни за црне деривате на к.п бр. 2498/18, 2498/32, 2555/1, 2555/14, 2555/42 и 2556/3 КО Нови Сад III, на Терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Нови Сад
  5. Решење – ЈП Путеви Србије – Пројекат реконструкција моста преко реке Тисе код Титела на државном путу IIА реда бр. 129 деоница: Шајкаш-Перлез (Тител) на к.п. бр. 2435/1, 2363, 2358/3, 2358/4 и 4674 КО Тител СО Тител на к.п. бр. 2355, 2367 и 2364 КО Книћанин СО Зрењанин
  6. Решење – „ЈУБ“ доо Шимановци из Шимановаца – Пројекат реконструкција складишног простора са променом намене у погон за производњу пастозних глет маса, фасадних малтера и кулирпласта и изградња 12 силоса на к.п. бр. 548/11 КО Шимановци Со Пећинци
  7. Решење – ЈП „Путеви Србије“ – Пројекат изградња брзе саобраћајнице ИБ реда бр. 21 Нови Сад Рума, Партија 1-Деоница 1, Петља „Ауто пут Е-75“ – Парагово, са планираном трасом државног пута IIA реда бр. 100 од Жежељовог моста до летње „Ауто пут Е-75“