Заштита животне средине у индустријским објектима -контролне листе

Заштита животне средине у индустријским објектима 

Шифра КЛ

Назив контролне листе

КЛ-01-01/01

Студија о процени утицаја

КЛ-02-01/01

Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем

КЛ-03-01/01

Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења

КЛ-04-01/01

Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем

КЛ-05-01/01

Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења

КЛ-06-01/01

Заштита ваздуха код бензинских станица

КЛ-07-01/01

Поступање произвођача опасног отпада

КЛ-08-01/01

Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

КЛ-09-01/01

Поступање са уређајима са ПЦБ уљима

КЛ-10-01/01

Заштита од буке у животној средини

КЛ-11-01/01

Достава података

КЛ-12-01/01

Oтпадне воде

КЛ-13-01/01

Захтев за интегрисану дозволу

КЛ-14-01/01 Услови из интегрисане дозволе
  Алат за процену ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе
  Алат за процену ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола
 

Алат (Калкулатор) за прорачун емисија  постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола