Основни подаци о покрајинском органу управе и информатору

НАЗИВ: Покрајински секретаријат за урбанизам  и заштиту животне средине

АДРЕСА: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

МАТИЧНИ БРОЈ: 08752885

ПИБ: 100715260

Е-АДРЕСА: www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

Е -MAIL ADRESA: ekourb@vojvodina.gov.rs

У складу са променама насталим ступањем на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/16 од 20.06.2016. године), Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине наставља рад са делокругом утврђеним том одлуком као Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај преузима од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из преузетог дела делокруга покрајинског секретаријата.