Помоћник секретара др Ратко Бајчетић

Помоћник покрајинског секретара – Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Рођен је у Сремској Каменици где је и стално настањен, ожењен је и има сина

Образовање:

  • Средња грађевинска школа у Новом Саду – стечено звање: грађевински техничар
  • Пољопривредни факултет у Новом Саду – стечено звање: дипломирани инжењер пољопривреде; дипломски рад „Уређење и заштита од ерозије сливног подручја горњег тока Ешиковачког потока“ (1992.)
  • Пољопривредни факултет у Новом Саду (смер Планирање и менаџмент водних ресурса) – стечено звање: магистар пољопривреде; магистарска теза: „Вишекритеријумска анализа варијанти реконструкције водозахватног система“ (2010.)
  • Пољопривредни факултет у Новом Саду (смер Планирање и менаџмент водних ресурса) – стечено звање: доктор биотехничких наука; докторска дисертација: „Идентификација доминантних учесника у партиципативном моделу одлучивања у водопривреди“ (2016.)

Радно искуство:

  • Јавно водопривредно предузеће „Дунав“, Нови Сад, Одељење за информациони систем, радно место самостални инжењер за информациони систем (1993. – 1996.)
  • Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ ВПЦ „Дунав“, Нови Сад, Одељење за информациони систем, радно место самостални инжењер за информациони систем (1996. – 2003.)
  • ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, Одељење за информациони систем, радно место главни инжењер за информациони систем (2003. – 2008.)
  • ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, Служба за развој, радно место главни инжењер – пројектант ГИС-а, (2008. – 2018.)

Познавање страних језика:

  • енглески
  • руски – средњи ниво

Пројект, стручни и научни радови

Библиографија