Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016. години за реализацију пројектних активности из области заштите животне средине: решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација постојећих…

Нови Сад , 14. октобар 2016.

К О Н К У Р С

За доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016. години за реализацију пројектних активности из области заштите животне средине: решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација постојећих депонија и  санација и рекултивација деградираних површина

Рокови за спровођење конкурса:  

Основни рокови за спровођење јавног конкурса су:

  • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Данас“ до 28.10.2016. године,
  • доношење одлуке о додели средстава: 02.11.2016.године,
  • рок извршења уговорене обавезе: до 15.12.2016. године,
  • рок за достављање извештаја о коришћењу средстава 30.12.2016. године
  • објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата: 02.11.2016. године.

Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног конкурса, које ће бити образоване посебним решењем.

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особа је Соња Атлас Ћулибрк на телефон: 021/4874640).

Текст конкурса

Пријавни формулар за општине