Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

Делови рибарских подручја  „Бачка” и „Срем” уступају се на период од десет година, и то од 01.01.2021. до 31.12.2030. године.

Конкурсна документација се подноси у писарници непосредно или поштом на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.  Рок за подношење пријава по Конкурсу тече од наредног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ закључно са 16.11.2020. године.

Конкурсна документација подноси се у коверти са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (назив рибарског подручја) – НЕ ОТВАРАТИ.

Конкурс
Oбразац 1. – Бачка
Oбразац 1. – Срем
Образац 2. – општи подаци о учеснику конкурса и лицу овлашћеном за заступање
oбразац 3. – mеморандум подносиоцa пријаве
oбразац 4. – програм улагања у рибарско подручје – мере и активности које учесник на конкурсу планира да предузме у периоду коришћења рибарског подручја
oбразац 5. – биографија
oбразац 6. – изјава