МАПА САЈТА

НАСЛОВНА

СЕКРЕТАРИЈАТ

 • КАБИНЕТ СЕКРЕТАРА
  • ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ВЛАДИМИР ГАЛИЋ
  • ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА АЛЕКСАНДАР АНДРИЋ
  • ПОДСЕКРЕТАР БРАНКИЦА ТАБАК
  • ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА СВЕТЛАНА КИЛИБАРДА
  • ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА ДУШАН ШПАНОВИЋ
  • ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА ДРАГАН ЂУРИЦА
  • ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА ДР РАТКО БАЈЧЕТИЋ
  • ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА НЕМАЊА ЕРЦЕГ
  •  ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
 • НАДЛЕЖНОСТИ
  • ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
   • ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
   • ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА СКУПШТИНА АПВ
   • ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ У ИЗРАДИ
   • ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА
   • РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПЛАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ
   • ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О ПРОСТОРУ
   • СТУДИЈЕ
   • ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
   • УСВОЈЕНИ ПРОСПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЋКОГ ПЛАНИРАЊА
  • ПРАВНО И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ
  • МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
   • МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
   • МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА
   • МОНИТОРИНГ ЗЕМЉИШТА
   • БИОМОНИТОРИНГ
   • МОНИТОРИНГ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
   • МОНИТОРИНГ БУКЕ
   • ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
   • КОРИСНИ ЛИНКОВИ
  • ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ
   • ОЧУВАЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА
   • ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА У ВОЈВОДИНИ
   • ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА У ВОЈВОДИНИ
   • НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА МРЕЖА
   • ЗАШТИТА ДИВЉИХ ВРСТА У ВОЈВОДИНИ
   • МЕЂУНАРОДНО ЗНАЧАЈНА ПОДРУЧЈА У ВОЈВОДИНИ
   • ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНЕ ГОДИНЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА У АП ВОЈВОДИНИ
   • СПИСАК ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
   • ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА
   • ЈАВНИ УВИД ЗА СЕКТРО ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ
  • ЧИСТИЈА ПРОИЗВОДЊА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
   • Процена утицаја на животну средину
   • Стратешка процена утицаја на животну средину
   • Интегрисано спречавање и контрола загађења
   • Интегрисано спречавање и контрола загађења (оглашавање)
   • Управљање отпадом
   • Управљање отпадом (оглашавање)
   • Штетни организми у животној средини
  • ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ
 • ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
 • ЕУ ПРОЈЕКТИ И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА
 • САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (НВО)

ВЕСТИ

ДОКУМЕНТИ

УСЛУГЕ

ИНФОРМАТОР

МУЛТИМЕДЈА

ЛИНКОВИ

ПИТАЊА И ПДГПВПРИ

КОНТАКТ