Заштита и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинскoг секретара др Ратко Бајчетић (ratko.bajcetic@vojvodina.gov.rs)

Организује и усмерава рад Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце; пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније стручне послове из делокруга Сектора; обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора; учествује у раду радних тела Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, као и друге послове по налогу покрајинског секретара и подсекретара.

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел.: +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Извршиоци

  • мр Оливиа Тешић – дипломирани биoлог, самостални саветник за заштиту и унапређење природних добара
    e-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4486; факс: +381 21 456 238
  • Бригита Марић – дипломирани биoлог, саветник за заштиту природних добара
    e-mail: brigita.maric@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4212; факс: +381 21 456 238
  • мр Тамара Стојановић – дипломирани биoлог, саветник за заштиту природних добара и биолошке разноврсности
    e-mail: tamara.stojanovic@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4212; факс: +381 21 456 238
  • мр Татјана Радовановић – дипломирани еколог за заштиту животне средине, саветник за заштиту, унапређење и одрживо коришћење биодиверзитета
    e-mail: tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4658; факс: +381 21 487 4658
  • Лоранд Виг – дипломирани еколог за заштиту животне средине, саветник за заштиту природних добара
    e-mail: lorand.vig@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 557 283; факс: +381 21 456 238

У Сектору за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности се обављају следећи послови:

  • послови у области заштите природе и заштићених природних добара, екосистемског и специјског диверзитета;
  • прикупљање података и научних информација које су од значаја за заштиту, развој и унапређење природних вредности, и њиховог мудрог и одрживог коришћења;
  • обављање стручних и аналитичких послова у домену заштите природних ресурса и биодиверзитета АП Војводине;
  • припремање акта о стављању природног добра под заштиту, у складу са законом којим се уређује заштита природе;
  • припремање планова и програма управљања природним ресурсима и добрима у складу са стратешким документима;
  • спровођење поступака давања сагласности на планове, програме и друга акта којима се уређују питања везана за заштиту и коришћење природних вредности;
  • спровођење поступака давања сагласности на програме управљања рибарским подручјима на територији АП Војводине и уступања на коришћење рибарских подручја, као и други послови у области управљања рибљим фондом у риболовним водама;
  • праћење међурегионалних и националних пројеката;
  •  вођење регистра и подржавање рада невладиних организација из области заштите животне средине;
  • подржавање едукативних програма;
  • успостављање и реализовање сарадње на међурегионалном нивоу;
  • учествовање у пројектима у области заштите животне средине на међурегионалном нивоу;
  • праћење прописа из области заштите животне средине и студијско-аналитички послови из делокруга Сектора.