Списак риболовних вода које су додељене на коришћење корисницима на територији АП Војводине, као и риболовне воде у границама заштићених подручја

Корисници риболовних вода рибарског подручја “Србија-Војводина“ до краја 2013. године: 

1. Д.О.О. за рибарство и искоришћавање вода “Риболовачки савез Војводине“ из Новог Сада, Ул. Ђоке Мијатовића 16, на период од 01. јануара 2008. до 31. децембра 2012. године има уступљене воде на коришћење: Река Тиса, Адорјанско језеро, каналски систем “Тиса-Палић-Луда“, мртва Тиса код Мартоноша, бара “Пана“ код Сенте, бара “Медењача“ код Бечеја, бара “Врбица“ код Мошорина, мртваја “Буџак“ код Аде, позајмишта минералних сировина код Бачких Винограда, река Босут, река Студва, АК “Љуково“, АК “Добродол“, АК “Борковац“, АК “Врањаш“, АК “Чалма“, АК “Кудош“, река Тамиш, меандри реке Тамиш код Боке, Сечња и Неузине, позајмишта минералних сировина код Кикинде, Српске Црње, Зрењанина и канала “Карашац“ до уставе код Ченте.

2. НП ’’Фрушка гора’’ Сремска Каменица, ул. Змајев трг 1, уступају се на коришћење риболовне воде: река Дунав од 1297 км до 1.233 км, АК “Мохарач“, АК “Сот“ и АК “Бруја“, на период од јануара 2008. до 31. децембра 2012. године.

3. ЈП „Војводинашуме’’ Петроварадин, ул. Прерадовићева 2, уступљене су риболовне воде: Дунав од 1.233 км до 1.187 км, од 1.112 км до 1.075 км, река Саве од 207 км до 121 км, од 95 до 62 км и 62 км до 48 км, на период од 01. јануара 2008. до 31. децембра 2012. године. Као управљач заштићених подручја, ово предузеће користи и риболовне воде унутар граница заштићених подручја: Специјални резерват природе “Обедска бара“, “Лабудово окно“ у Специјалном резервату природе “Делиблатска пешчара“, “Ковиљско-петроварадински рит“ у оквиру граница СРП “Ковиљско-петроварадински рит“ и СРП  “Горње подунавље“.

4. ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, као корисник дела рибарског подручја «Србија – Војводина» користи воде: хидросистема Дунав – Тиса – Дунав,  део Дунава од моста код Бачке Паланке до моста у Богојеву, и реке Смогве у Срему, Парк природе “Јегричка“, затим хидроекосистеми Златица, Стари Бегеј, Брзава, Караш, Нера, Плазовић, као и акумулације “Чонопља“,   и све остале воде које Решењем о уступању на коришћење дела рибарског подручја “Србија-Војводина“, донетом од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство (“Сл. Лист АПВ“, бр. 2/08) нису додељене друигима на коришћење.

5.   Д.О.О. “Панаква“ Нови Сад, Јована Суботића 23, риболовне воде, реке Криваје, Бељанске баре и АК “Велебит“, уступљене су на период од 01. јануара 2008. до 31. децембра 2012. године. По истеку уговора, ове воде су привремено додељене на управљање ЈВП „Воде Војводине“ до краја 2013. године.

6.  “Криваја“ Д.О.О., Криваја, ул. Николе Тесле 7, уступљене су на коришћење АК “Стара Моравица“, АК “Светићево“ код Светићева и Белоцркванска језера, на период од 01. јануара 2008. до 31. децембра 2012. године.

7.   Д.О.О. “Familia coop“, из Бачког Петровог Села, ул. Др Имреа Киша 73, Река Чик од 3,9 км до 9,0 км уступа се на коришћење на период од 01. јануара 2008. до 31. децембра 2012. године.

8.   Д.О.О. “Међеш“ Шатринци, Маршала Тита бб, уступа се на коришћење АК “Међеш“ на период од 01. јануара 2008. до 31. децембра 2012. године.

9.  ЈП за комуналне услуге “Комуналац Бечеј“ из Бечеја, Ловачка 5, управљач је и корисник риболовне воде у границама ПП Стара Тиса код Бисерног острва (II i III категорија заштите), Општине Бечеј, Жабаљ, Нови Бечеј.

10.  УСР “Делиблатско језеро“, Делиблато, Маршала Тита 123,  управљач је и корисник риболовне воде у границама СРП “Краљевац“.

11. ДТД “Рибарство“, Цара Лазара бб, Бачки Јарак, управљач је и корисник риболовне воде у границама ПП “Бегечка јама“.

12. РГ “Ечка“, Белоблатски пут бб, Лукино село, управљач је и корисник риболовне воде у границама СРП “Царска бара“ и “Мали Бегеј“.

13. ВУ “Моровић“, Моровић, Босутска 8, управљач је риболовне воде у границама СРП “Карађорђево“.

14. ЈПСРЦ  “Тиквара“, Веселина Маслеше  бб, управљач је ПП “Тиквара“ и корисник истоимене риболовне воде.

15. ЈП “Палић-Лудаш“ Палић, Палић, Кањишки пут 17а, као управљач заштићеног подручја је и корисник риболовне воде “Палић-Киреш-Лудаш“.

16. Покрет горана Сремска Митровица, Светог Саве 19, Сремска Митровица, корисник је риболовне воде у границама СРП “Засавица“.

17. Туристичка организација општине Рума, Главна 172, Рума, корисник је риболовне водеу границама Заштићеног станишта “Бара Трсковача“.

Према Инструкцији Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања број: 011-00-43/12-02 од 07.12.2012. године, продужено је важење основних уговора о условима уступања на коришћење рибарског подручја „Србија – Војводина“ до 31.12.2013. године.