Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“

Врста природног добра: Предео изузетних одлика

Година проглашења: 2003. године

Акт о проглашењу: Уредба о заштити предела изузетних одлика “Суботичка пешчара“ (Сл. гласник РС, бр. 127/2003)

Површина:  5369,9 ha

Класификација IUCN: IV категорија – Подручје управљања стаништима и врстама (Habitat and Species Management Area)

Категорија: II категорија – Природно добро од великог значаја

Положај: Северна Бачка, Општина Суботица

Управљач: ЈП „Палић-Лудаш”, Кањишки пут 17a, 24213 Палић, tel: 024/753-121, e-mail: jp.palic@gmail.com, контакт особа: др Ференц Мартон, Сандра Чокић

Међународни значај: IBA, IPA и Emerald подручје

Основне вредности:

  • Суботичка пешчара представља најјужнији део пешчаних пространстава у међуречју Дунава и Тисе у Мађарској. Разноврсност природних екосистема Суботичке пешчаре одраз је специфичног мозаика станишта који је условљен специфичним динским рељефом и близином подземне воде;
  • Остаци пешчарских и степских станишта су опстали на чистинама засада багрема и бора. Од аутохтоних шума су присутне сађене храстове шуме, мале оазе беле и сиве тополе, као и посебно вредни забарени шумарци панонског јасена који су повезани са исконским тресетним екосистемима;
  • Kарактеристичне врсте овог простора су слепо куче (Spalax leucodon), модроврана (Coracias garrulus), пешчарски каранфил (Dianthus serotinus) и шафрањика (Bulbocodium versicolor).

Угроженост:

  • Основни фактори угрожавања су преоравање травних станишта, прекомерно одводњавање подручја, што изазива деградацију влажних и шумских станишта и узрокује сукцесију према сувљим типовима вегетације и инвазивне врсте, мада су присутни и илегална градња, експлоатација песка која доводи до погоршавања водног режима, неусклађено ловство и шумарство.

Мере заштите:

  • Од посебног су значаја пројекат ревитализације преораних травних станишта и одржавање кроз кошење и пашарење. Поред тога, редовно је присутна чуварска служба која врши контролу и усклађује остале активности са заштитом природе;
  • Врши се мониторинг слепог кучета (Spalax leucodon), пешчарског каранфила (Dianthus serotinus) и шафрањике (Bulbocodium versicolor).

Коришћење:

  • Шумарство;
  • Кошење траве и земљорадња;
  • Туризам и рекреација.