Парк природе Палић

Врста природног добра: Парк природе

Датум проглашења: 2003. године

Акт о проглашењу: Одлука о стављање под заштиту Парка природе „Палић“ и споменика природе у њему („Сл. лист општине Суботица“, бр. 8/96, 43/2002, 16/2003)

Површина: 712,9 ha

Класификација IUCN: IV категорија – Подручје управљања стаништима и врстама (Habitat and species mаnagement area)

Положај: северна Bачка, територија града Суботице, катастарске општине Доњи град, Нови град и Палић

Управљач:  ЈП «Палић-Лудаш», Кањишки пут 17a, 24213 Палић, tel: 024/753-121, e-mail: jp.palic@gmail.com, контакт особа: др Ференц Мартон, Сандра Чокић

Међународни статус:  IBA, IPA и Emerald подручје

Основне вредности:

 • Јединствена вртна архитектура Великог парка са богатством врстама шумских станишта, од којих се по значају издвајају врсте мезофилних храстових шума пешчаре;
 • Повољна екоклима бањског простора са старим стаблима храста лужњака (Quercus robur);
 • Станиште за одмарање и зимовање водених птица на источном европском миграционом путу;
 • Станиште строго заштићених врста птица као што су: мали вранац (Phalacrocorax pygmeus) и патка њорка (Aythya nyroca);
 • Једино гнездилиште црноглавог галеба (Larus melanocephalus) у Војводини;
 • Значајан еколошки коридор, који омогућује опстанак бројним заштићеним и строго заштићеним врстама водоземаца, гмизаваца и сисара;
 • Има кључну улогу у опстанку метапопулације видре (Lutra lutra) у сливу Киреша;

Aктуелно стање:

 • Тренутно је у току ревизија подручја са циљем усаглашавања мера и режима заштите са важећим прописима са циљем обнова и ажурирања застарелих картографских подлога и због потребе за усклађивањем интереса заштите квалитета воде и туристичког развоја са концептом заштите подручја

Мере заштите:

Тростепени режим заштите

 • Режим заштите I степенa – 88 ha од заштићене површине
 • Режим заштите II степена – 78 ha од заштићене површине
 • Режим заштите III степена – 546 ha од заштићене површине

Туристичко – едукативни садржаји:

Туристички комплекс обухвата северну и североисточну обалу језера које са својом околином представља један од најбитнијих елемената туристичке понуде подручја.

 • Зоо врт Палић, уређен као арборетум, основан је 1949. године и данас се простире на око 10hа. Посетиоци могу да виде преко 50 врста животиња. Развијени наставни програм укључује тематске целине и из заштите животне средине и екологије.
 • Прихватилиште за дивље животиње је започело свој рад 2005. године према међународно прихваћеним стандардима у објектима ЗOO врта. Омогућује да се на организовани начин преузимају на смештај (нужни, привремени или трајни) немоћне/рањене јединке животиња нађене у природи или јединке оних животиња до којих је држава дошла запленом или преузимањем.