Парк природе “Стара Тиса“ код Бисерног острва

Врста природног добра: Парк природе

Година проглашења: 2008. године

Акт о проглашењу: Одлука о заштити Парка природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва („Сл. лист Општине Бечеј“, бр. 1/2008; „Сл. лист Општине Жабаљ“, бр. 4/2008 и „Сл. лист Општине Нови Бечеј“, бр. 8/2008)

Површина:  391,7 ha

Класификација IUCN: V категорија – Заштићени копнени/морски предео (подручје одржаваних екосистема)

Категорија: III категорија – Природно добро од локалног значаја

Положај: јужна Бачка, подручје општина Бечеј, Нови Бечеј и Жабаљ

Управљач: ЈП „Комуналац”, Ловачка 5, 21220 Бечеј, tel: 021/6915-714, e-mail:komunbcj@ptt.rs, контакт особа: Ковач Норберт

Међународни значај: IBA

Основне вредности:

 • Овај сложени меандар са три наглашена завоја представља најдужу регулисани меандар реке Тисе у Војводини, дугу 23.706 метара;
 • Очувани мозаик водених, барских, ливадских и слатинских станишта значајних за заштиту на националном и међународном нивоу;
 • Kарактеристичне врсте овог простора су бели локвањ (Nymphaea alba), табернемонтанова зука (Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani), тиски цвет (Palingenia longicauda), вилински коњиц (Gomphus flavipes) и мрав (Liometopum microcephalum), златни караш (Carassius carassius), чиков (Misgurnus fossilis), црвенотрби мукач (Bombina bombina), крекетуша (Hyla arborea) и барска корњача (Emys orbicularis), мали вранац (Phalacrocorax pygmeus), букавац (Botaurus stellaris), модровољка (Luscinia svecica), сиви барски петлић (Porzana parva), патка њорка (Aythya nyroca), цврчић поточар (Locustella fluviatilis), видра (Lutra lutra) и дивља мачка (Felis silvestris);

Угроженост:

 • Најчешћи индикатори угрожавања животне средине су: угроженост аутохтоних природних вредности, промена микроклиме, изграђеност, квалитет површинских и подземних вода и промена намена површина у обалном подручју.

Мере заштите:

 • Генерални концепт заштите, развоја и управљања природног добра произилази из степена очуваности природних вредности, присутног антропогеног утицаја и могућности ревитализације станишта. Заштита природних вредности захтева спровођење мера активне заштите.
 • Ревитализација станишта (стварање и уређивање заштитне зоне, формирање заштитних појасева око воденог окна, регулација водног режима у кориту мртваје, шумарство у небрањеном делу Тисе) треба да буде у складу са развојeм и унапређивањем спортског рибарства и пољопривреде у непосредном окружењу природног добра

Коришћење:

 • Шумарство;
 • Пољопривредна производња
 • Лов;
 • Рибарство;
 • Туризам и рекреација

Туристичко-едукативни садржаји:

 • Центар за посетиоце: Налази се уз прилазни пута из Бачког Градишта, на страни Бисерног острва. Главна намена објекта је боравак чувара заштићеног подручја али служи и за кратка задржавања мањих група посетилаца ради информисања о садржају и вредностима подручја.
 • Едукативна стаза: Еко-стаза је трасирана у дужини од 22 km уз саму границу заштићеног подручја и обележена је видљивим знацима. Дуж стазе се могу наћи информативне табле, које су постављене на три локалитета.
 • Осматрачница за птице: Смештена је уз обалу Старе Тисе, на локалитету Горњи рит. У склопу овог објекта налазе се две надстрешнице са клупама и столовима за одмор и информативна табла за едукацију посетилаца. Са осматрачнице се пружа видик на простране влажне ливаде и пашњаке на северној страни заштићеног подручја, на колоније чапљи и корморана на бечејском рибњаку, као и на предивни пејсаж слива Старе Тисе
 • Културно-историјске знаменитости: дворац грофа Рохонција.