Парк природе Јегричка

 

Врста природног добра: Парк природе

Година проглашења: 2005.

Акт о проглашењу: Одлука о заштити Парка природе „Јегричка“ („Сл. лист општине Жабаљ“, бр. 11/05, „Службени лист Општине Темерин“, бр. 10/05, „Службени лист Општине Врбас“, бр. 7/06, „Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 13/06)

Површина:  1144,81 ha

Класификација IUCN: V категорија – Заштићени копнени/морски предео (подручје одржаваних екосистема)

Положај: јужна Бачка, подручје општина Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ

Управљач:  ЈВП Воде Војводине, Bулевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад, тел: 021/48-81-427, контакт особа: Миланка Мишковић

Међународни статус: IBA, IPA

Основне вредности:

 • Висока разноврсност биотопа са различитим типовима биоценоза;
 • Доминантни речни и барски биотоп, са мозаично распоређеним тршћацима;
 • Фрагменти хидрофилних ливада и слатина;
 • Присуство ретких, реликтних и ендемичких врста које су угрожене не само у Србији већ и у целој Eвропи;
 • Bогатство флоре одликује се са 80 врста водених и мочварних биљака;
 • Ретке заштићене биљне врсте: бели локвањ (Nymphaea alba), барска папрат (Thelypteris palustris), водени орашак (Trapa natans), мешинка (Utricularia vulgaris) и др.;
 • Орнитофауна, са око 190 регистрованих врста од којих су многе ретке и угрожене: црногрли гњурац (Podiceps nigricollis), патка њорка (Aythya nyroka), дивља гуска (Anser anser), еја мочварица (Circus aeroginosus), сиви барски петлић (Porzana parva), белобрка чигра (Chlidonias hybridus), модровољка (Luscinia svecica) и др.;
 • 20 аутохтоних и алохтоних врста риба;
 • Више врста водоземаца и гмизаваца, од којих су многе заштићене и строго заштићене;
 • Значајно је присуство видре (Lutra lutra), ретке и угрожене у целој Eвропи.

Aктуелно стање:

 • Нарушен водни режим
 • Изражено замуљивање и интензивирани процес еутрофизације
 • Трансформација речног екосистема у мочварно-барски
 • Деградација природних вредности

Мере заштите:

Двостепени режим заштите

 • Режим заштите II степена – 245,28 ha (21,43%) заштићене површине;
 • Режим заштите III степена – 899, 53 ha (78,57%) заштићене површине.

Туристичко – едукативни садржаји:

 • Центар за посетиоце: Комплекс центра за посетиоце, смештен на десној обали Јегричке, на месту пресецања магистралног пута Нови Сад-Bечеј, садржи главни објекат, са опремљеном изложбено-едукативном просторијом, канцеларијом, чајном кухињом и купатилом, и летњу учионицу са отвореним и затвореним делом где су поставljене дрвене клупе и столови. Велика озелењена површина у дворишту пружа идеалне услове за организовање еко кампова. Центар има стално снабдевање хигијенски исправном текућом водом и прикључење на јавну електричну мрежу;
 • Посматрање птица: На четвртом километру од Темеринског моста (на десној обали Јегричке), постављена је осматрачница за посматрање птица и других природних вредности;
 • Стазе здравља: Стазе здравља дуж Јегричке успостављене су у Равном селу, Змајеву и Сиригу, просечне су дужине од 1 km и на њима се налазе информативне табле о природним вредностима подручја, дрвене клупе, столови и сунцобрани ради едукације односно кратког одмора посетилаца.