СРП „Карађорђево“

Страница је у изради

Врста природног добра: Специјални резерват природе

Година проглашења: 1997.

Акт о проглашењу: Уредба о заштити специјалног резервата природе “Карађорђево”, „Сл. Гласник РС“,  бр. 37/97

Површина:  2.955 ha (у поступку проширење граница на 4.184,24 ha)

Класификација IUCN: IV категорија – Подручје управљања стаништима и врстама (Habitat and Species Management Area)

Положај:  Југозападна Бачка; Општине Бачка Паланка и Бач

Управљач:  Војна установа Моровић

Међународни статус:  IBA

Основне вредности

 • Мозаик шумских и барско-мочварних биљних заједница; доминирају површине под шумом (77%).
 • Две просторне целине: Букински рит на алувијалној, односно инундационој равни Дунава и комплекс Врањака и Гувништа на алувијалној тераси (Мостонга).
 • Букински рит, типичан ритско-шумски комплекс, који представља један од још малобројних очуваних ритова уз Дунав (храст лужњак (Quercus robur); заједнице бадемасте врбе (Salix triandra), беле врбе (Populus alba) и црне тополе (Populus nigra) и пољског јасена (Fraxinus excelsior)). Посебно је значајно бројно присуство црног глога (Crataegus nigra).
 • Комплекс Врањака и Гувништа – храстове и багремове шумске заједнице са својственом флором и фауном (алохтоне врсте папкара, јелен лопатар (Dama dama) и муфлон (Ovis musimon))
 • Значајни представници фауне који настањују комплексе ритских шума и водених станишта су барска корњача (Emys orbicularis), орао белорепан (Haliaeetus albicilla), црна рода (Ciconia nigra), црна луњa (Milvus migrans), јелен (Cervus elaphus) и видра (Lutra lutra).
 • Водена станишта су природно мрестилиште бројних врста риба.

Угроженост

 • Измењен режим плавних и подземних вода у Букинском риту, Хагелу, Шаренградској и Моховској ади, уз изражено таложење наноса и нестајање  дунаваца. 
 • Деградација аутохтоних шумских састојина, њиховом заменом плантажама еуроамеричких топола у плавном делу и засадима багрема у неплавном делу Резервата, као и услед великог притиска инвазивних врста (багремац, пенсилвански јасен, пајасен)..
 • Еутрофизација Букинског рита, као и осталог плавног дела.
 • Неадекватан програм управљања заштићеним подручјем, који пре свега обрађује проблематику газдовања шумама и крупном дивљачи, док се недовољно бави аспектом заштите и управљања природним вредностима.
 • Недовољна материјална и кадровска оспособљеност Управљача да припрема и спроводи заштиту.

Мере заштите 

 • Двостепени режим заштите (II и III) – Букински рит под режим II  степена заштите 1317 ha (44.4%); издваја се зона А као локус старих састојина очуване ритске шуме и гнежђења орла белорепана (858 ha). Мостонга (Врањак и Гувниште) – режим III  степена заштите обухвата површину од 1.638 ha (55.6%). У поступку је проширење граница заштите на просторе очуваних природних вредности, локалитете Хаглу и Шаренградску аду и еколошки коридор који повезује канала Ловренац са Врањаком и Гувништем.
 • Реализован је међународни пројекат, помогнут од стране холандске владе, којим даје увид у стање природних вредности и значајних еколошких компоненти и антропогених утицаја у  Резервату и његовом ближем  окружењу, и даје основу за израду адекватног пројекта санације и ревитализације и успостављања новог програма управљања.

Коришћење

 • Експлоатација шума
 • Ловство и ловни туризам
 • Риболов