Специјални резерват природе “Ковиљско-петроварадински рит“

Страница је у изради

Врста природног добра: Специјални резерват природе

Година проглашења: 1998.

Акт о проглашењу: Уредба о проглашењу специјалног резервата природе “Ковиљско-петроварадински рит”, “Сл. Гласник РС“, број 44/11

Површина:  5895 hа.

Класификација IUCN: IV категорија – Подручје управљања стаништима и врстама (Habitat and Species Management Area)

Положај: Југоисточна Бачка и североисточни Срем; град Нови Сад, општине Сремски Карловци, Инђија и Тител

Управљач:  ЈП Војводинашуме, ШГ Нови Сад

Међународни статус:  IBA, IPA, Рамсарско и Emerald подручје

Основне вредности

 • Очуваност типичних и специфичних вредности изворне природе орографских и хидрографских одлика ритова (аде, рукавци, меандри, баре и мочваре);
 • биљних заједница ритова (ритске шуме, ливаде, трстици, шевари);
 • флоре, међу којима ретких врста биљака попут жутог локвања (Nuphar luteum);
 • значајно мрестилиште и миграторна стаза риба;
 • станиште ретких врста птица, попут белорепана (Haliaeetus albicilla), црне роде (Ciconia nigra), кашичара (Platalea leucorodia) и патке њорке (Aythya nyroca).

Угроженост

 • Измењен режим плавних и подземних вода, који доводи до сукцесије и нестанка влажних станишта.
 • Сеча аутохтоних шума и замена клонским тополама, као и масовна садња клонских топола на површинама под плитким барама, влажним ливадама и пашњацима, преграђивање водотока за потребе преласка механизације, итд.
 • Велики притисак инвазивних врста (багремац, пенсилвански јасен, пајасен), које потискују аутохтоне врсте дрвећа и жбуња и обрастањем убрзавају сукцесију вегетације на влажним стаништима.
 • Неадекватно управљање природним добром којим није на прави начин усаглашено шумарство, са интересима заштите природе и потребама локалног становништва (испаша стоке, рибарство).
 • Неодрживо коришћење рибљег фонда. 
 • Паљење вегетације.

Мере заштите 

 • Тростепени режим заштите (режим I степена заштите 373 ha (6%), режим II степена заштите 1.738 ha (29%), режим III степена заштите 3.784 ha (65%)). Проширењем граница Резервата, обухваћени су и Крчединска ада и део Гардиновачког рита.
 • Пројекат санације водног режима у Резервату подразумева чишћење главних депресија – водотокова (дунаваца) од наслага дрвећа и седимената, са циљем да се повежу главна барска станишта унутар рита и омогући несметан проток воде и пролаз риба.

Коришћење

 • шумарство
 • рекреативни риболов
 • ектензивно сточарство

Туристичко – едукативни садржаји

• Еколошко – едукативни центар: налази се уз насеље Ковиљ, поред локалног пута који води према Манастиру Ковиљ. У склопу центра су учионица на отвореном (надстрешница са столовима, клупама и таблом), уз коју се налазе осматрачница за птице и инфо-табла са столом и клупама.

• Едукативна стаза на локалитету Шлајз–Тиквара: у насељу Ковиљ, трасирана насипом око баре Шлајз, са инфо таблама, клупама и столовима за посетиоце.

• Едукативна стаза на Курјачкој греди (уз бару Аглу): трасирана у дужини 1 km, дуж које су постављене инфо табле, клупе и столови за посетиоце. На крају стазе налази се осматрачница за птице.

• Вожња чамцима: и разгледање Резервата уз пратњу чуварске службе.

• Аутохтоне расе животиња: На Крчединској ади се гаје магарци, коњи, краве, овце и пулини.

• Културно – историјске вредности: Манастир светих архангела Михајла и Гаврила у Ковиљу, капела Свете Петке, родна кућа Лазе Костића (спомен кућа).

Како стићи: аутопутем Е 75, удаљеност од Новог Сада – 20 km, удаљеност од Београда – 60km.