Специјални резерват природе „Обедска бара“

Врста природног добра: Специјални резерват природе

Година проглашења: 1994.

Акт о проглашењу: Уредба о заштити специјалног резервата природе „Обедска бара“ („Сл. гласник РС“, бр. 56/94)

Површина:  9.820 ha; заштитна зона 19.611 hа

Класификација IUCN: IV категорија – Подручје управљања стаништима и врстама (Habitat and Species Management Area)

Положај: У алувијалној равни Саве. Југоисточни Срем, општине Рума и Пећинци.

Управљач:  ЈП „Војводинашуме“,  ШГ „Сремска Митровица“

Међународни статус:  1977. Рамсар; IBA, IPА

Основне вредности:

 • Једно од најстаријих заштићених подручја на свету (прва административна заштита датира из 1874. године).
 • Аутентичан сплет мртваја, бара, окана, мочварне вегетације, влажних ливада и шума, са изузетно богатим екосистемским и специјским биодиверзитетом.
 • Постојање старих мешовитих шума као што је Дебела гора, изузетног биодиверзитета гљива, флоре и фауне, са бројним старим натрулим, полусувим или сасвим сувим стаблима, од великог броја различитих врста дрвећа (храст лужњак Quercus robur, јасен Fraxinus excelsior, бела топола Populus alba, црна топола Populus nigra, граб Carpinus betulus, брест Ulmus campestris, клен Acer campestre итд), управо је један од главних циљева заштите оваквих станишта. Значајан је број ретких и угрожених врста гљива.
 • Основне вредности флоре и фауне Обедске баре су локвањи (Nympahea sp.), тестерица (Stratiotes aloides), барска папрат (Thalypteris palustris), барске корњаче (Emys orbicularis), жабе (Rana sp.; Bombina sp.; Bufo sp.), тритони (Triturus sp.) и водене змије (Natrix sp.), колоније чапљи, гнезда орла белорепана (Haliaaetus albicilla), црних рода (Ciconia nigra), црних луња (Milvus migrans), центар репродукције слепих мишева (Chiroptera), дивља мачка (Felis silvestris) и куне (Martes sp.).
 • Пространо плавно подручје резервата Обедска бара је природно мрестилиште за велики број савских врста риба и њихова неопходна хранидбена база. Посебно значајне врсте риба су штука (Esox lucius) и чиков (Misgurnus fossilis).
 • На источном краку Потковице налазе се рушевине средњевековног утврђења Купиник из 1388. године, остаци Манастира Обед из 1501., као и црква Св. Луке на рубу Купинова и Потковице Обедске баре из 1451. године, што представља једну од првих православних цркви на просторима Војводине.

Угроженост:

 • Еутрофизација, зарастање и нестајање влажних станишта (природни процес знатно интензивиран последњих деценија антропогеним утицајем)
 • Неповољне промене водног режима (нагле и интензивне поплаве уз знатно скраћивање периода њиховог трајања)
 • Подизање плантажних засада клонских топола (посебно на местима где су раније биле влажне ливаде и пашњаци)
 • Изостанак обнављања старих шума храста лужњака, условљен променом нивоа подземних вода, прекомерним присуством питомих свиња и надирањем инвазивних врста дрвећа и жбуња (багремац, пајасен), интродукованих патогена (храстова пепелница и др.), и у датим условима биолошки јачих аутохтоних врста (јасен, жешља, клен, топола)
 • Недостатак адекватног програма заштите и развоја и антагонизми између потреба заштите и коришћења простора

Мере заштите:

 • У заштићеном подручју је успостављен тростепени режим заштите, где режим I степена заштите обухвата 315 ha (3,2 % ), режим II степена заштите 2565 ha (26,1 %) и режим III степена заштите 6940 ha (70,7 %), док је заштитна зона 19.611 ha.
 • На овом заштићеном подручју спроведено је неколико значајних пројеката рестаурације нарушених природних вредности. Посебно треба истаћи међународни пројекат санације и ревитализације влажних ливада и пашњака финансијски подржан од Eeconet, Еuronatur и Франкфуртског зоолошког друштва. Од 1997., на Обедској бари се спроводи међународни радни еко-камп са учешћем волонтера из великог броја земаља Европе и Азије.
 • Укупни простор који је до сада обухваћен пројектом санације и ревитализације влажних ливада и пашњака износи 220 хектара, и то 70 хектара на локалитету Купиник, 55 хектара на локалитету Мајке Ангелине, Крстоношића ливаде 15 хектара и 80 хектара на локалитету Ширине-Ревеница. Ради трајног очувања ревитализованих површина успоставља се периодично кошење и испаша стоке, чиме је учињен значајан корак ка усаглашавању интереса заштите природе и локалне заједнице.

Коришћење:

 • Едукативни програми: 1. Међународни истраживачки и радни еко-камп „Повратак ибиса“
 • Атрактива дестинација за развој еколошког, рекреативног и едукативно-истраживачког  туризма
 • шумарство
 • ловство
 • екстензивно сточарство

Туристичко-едукативни садржаји:

 • Туристички пунктови: “Кула Обеда”, “Кула Купинка”, осматрачница наспрам колоније чапљи, “Споменик”, “Ширине”, “Купиник”, “Ливаде Мајке Ангелине”, “Кошарњача”, пунктови у Купинским гредама и др.
 • Информативно-едукативни центар: капацитета 40 посетилаца (у изградњи).
 • Хотел Обедска бара: 15 двокреветних соба, 1 велика и 2 мање сале, летња тераса.
 • Кружно-едукативна стаза: у Купинским гредама дужине 7 km, са 3 надстрешнице, столовима и клупама.
 • Едукативна стаза: трасирана спољним ободом Потковице, дужине 5,7 km. Полази од ”Куле Обеде” преко мостића, пролази поред осматрачнице наспрам колоније чапљи, па све до осматрачнице “Споменик”.
 • Стаза Ширине: дужине око 2,5 km са 2 осматрачнице, 3 инфо табле и путоказима
 • Културно-историјски споменици: Тврђава “Купиник”, етно кућа, Црква Св. Луке, Црква Св. Духа, Манастир Обед.