Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“

Врста природног добра: Специјални резерват природе

Година проглашења: 1997.

Акт о проглашењу: Уредба о заштити специјалног резервата природе „Селевењске пустаре“ („Сл. гласник РС“, бр.  37/97)

Површина:  677 ha; заштитна зона 1.173 ha

Класификација IUCN: IV категорија – Подручје управљања стаништима и врстама (Habitat and Species Management Area)

Положај: Северна Бачка, подручје општине Суботица и Кањижа

Управљач:  ЈП „Палић-Лудаш”, Кањишки пут 17a, 24213 Палић, tel: 024/753-121, e-mail: jp.palic@gmail.com, контакт особа: др Ференц Мартон, Сандра Чокић

Међународни статус:  IBA, IPА подручје

Основне вредности:

 • Типична Панонска пустара са 10 одвојених предеоних целина;
 • Припада зони последњих климатогених степа Панонске низије; присуство вегетације реликтног степског и панонског карактера;
 • Висока разноликост станишта равничарског типа предела са мозаично распоређеним биљним заједницама степског, пешчарског, слатинског и мочварног карактера;
 • Висок степен флористичког диверзитета са значајним бројем строго заштићених врста и 33 врсте у Црвеној књизи флоре Србије, од чега 13 спада у таксоне од међународног значаја за очување биодиверзитета;
 • Орнитофауна је заступљена великим бројем врста, од којих су бројне строго заштићене и угрожене (црноглава траварка, муљача, црвеноноги спрудник, мочварна стрнадица, златоврана и др.);
 • Од ређих врста сисара, на овом подручју се срећу куна златица и ласица;
 • Остаци некадашњег руралног насеља – Сент Петер или Февењеш.

Угроженост:

 • Измењени режим површинских и подземних вода је суштински узрок угрожености подручја због промена еколошких услова у стаништима и сукцесије вегетације и посебно због нестајања забарених депресија и влажних ливада;
 • Агресивно ширење багрема,  копривића и киселог дрвета  на степска и пешчарска станишта, угрожава опстанак флористичких реткости;
 • Фактори угрожавања су и прекомерна испаша, кошење тешком механизацијом и мелиорација ливада, као и нестручно паљење трске и травних површина.

 Мере заштите: 

 • Двостепени режим заштите (режим II степена заштите 301ha(44%) и режим III степена заштите 376ha(56%);
 • Одрживо пашарење и сенокос, као мера за спречавање ширења инвазионих врста.

Коришћење:

 • контролисана експлоатација шума и спречавање ширења инвазивних биљних врста;
 • пољопривреда;
 • пчеларење на рубним деловима;
 • контролисани видови туризма;
 • научно-истраживачки и едукативни програми

Туристичкo – едукативни садржаји:

 • Едукативне стазе у СРП „Селевењске пустаре“: Уређене су две едукативне стазе на укупној дужини од 8 километара. Идући по едукативним стазама, посетиоци могу да се упознају, како са различитим типовима станишта, тако и са живим светом и проблемима у области заштите природе