Специјални резерват природе „Слано копово“

 

Врста природног добра: Специјални резерват природе

Година проглашења: 2001. године

Акт о проглашењу: Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Слано копово“ („Сл. гласник РС“, бр. 74/01)

Површина:  976 hа

Класификација IUCN: IV категорија – Подручје управљања стаништима и врстама (Habitat and Species Management Area)

Положај:  Општина Нови Бечеј

Управљач:  Ловачко удружење Нови Бечеј  

Међународни статус: IBA, IPА, Рамсарско и Emerald подручје

Основне вредности:

 • Гнездилиште особене орнитофауне чији су представници сабљарка (Recurvirostra avosetta) и морски жалар (Charadrius alexandrinus). Најважнији локалитет селидбеног окупљања ждрала (Grus grus) на југу Панонске низије и Балканском полуострву (до 20.000 јединки у току појединих периода сеобе);
 • Специфична и раритетна слатинаста вегетација са представницима панонском јурчицом (Salicornia europaea) и цаклењачом (Suaeda maritimа).

Угроженост:

 • Нарушен водни режим унутар Резервата и у његовој околини, услед чега водено окно учестало пресушује;
 • Проблем преоравања појединих енклава влажних ливада, пашњака и утрина и њихово претварање у пољопривредно земљиште.

Мере заштите:

 • Тростепени режим заштите (зона I степена заштите – 217 ha (22,2 %); зона II степена заштите – 220 ha (22,6 %); зона III степена заштите – 539 ha (55,2 %);
 • Ангажована је стручна особа за спровођење програма, пројеката и активности;
 • Реализован је Пројекат ревитализације водног режима;
 • Спроводи се повремено упумпавање воде у Поштино копово;
 • Реализован је пројекат откупа земљишта у функцији превођења обрадивог земљишта у ливаде и пашњаке уз подршку међународне фондације ЕECONET.

Коришћење:

 • Екстензивно сточарство и земљорадња;
 • Еколошки туризам и едукација

Туристичко – едукативни садржаји:

 • Центар за посетиоце: Смештен је дуж северозападне границе резервата и служи за приказивање информативних садржаја, одржавању еколошких радионица, часова у природи, стручних скупова, као и заборавак чувара заштићеног подручја. Има капацитет да прими од 15 до 30 посетилаца. У склопу објекта налази се висока кула за осматрање предела;
 • Организоване посете са водичем: Организоване посете почињу од настрешнице на јужном улазу у Резерват, наставља се едукативном стазом дуж западне границе, која пролази поред ревитализованих ливада и завршава се код центра за посетиоце. Две високе и једна ниска осматрачница са едукативним паноима обогаћују ову руту. Једна средња осматрачница се налази и на источној страни Резервата.