Специјални резерват природе „Тителски брег“

Страница је у изради

Врста природног добра: Специјални резерват природе

Година проглашења: 2012.

Акт о проглашењу: Уредба о проглашењу специјалног резервата природе “Тителски брег”, “Сл. Гласник РС“, број 56/12

Површина: 496 hа.

Класификација IUCN: IV категорија – Подручје управљања стаништима и врстама (Habitat and Species Management Area)

Положај: подручје југоисточне Бачке, општина Тител (К.О. Тител, К.О. Мошорин, К.О. Вилово и К.О. Лок)

Управљач: ЈП “Тителски брег”, Тител

Међународни статус: IBA, IPА

Основне вредности:

  • Лесни плато богат геоморфолошким облицима (сурдуци, лесни одсеци, лесне луткице) моћних лесно-палеоземљишних секвенци формираних током последњих пет ледених доба.
  •  На падинама Тителског брега очуван је типичан степски живи свет, чији су најрепрезентативнији представници у биљном свету бабалушка (Sternbergia cochiciflora), тамнољубичасти лук (Allium atroviolaceum), пругасти осак (Sysimbrium polzmorphum) и бадемић (Prunus tenella), а у животињском степски гуштер (Podarcis taurica), степски смук (Coluber caspius), пчеларица (Merops apiaster), степски соко (Falco cherrug) и текуница (Spermophillus citellus).

Угроженост:

  • Пољопривреда
  • Саобраћајнице

 

Мере заштите:

  • Тростепени режим заштите (режим I степена заштите 69 ha (13,94%), режим II степена заштите 246 ha (49,62%), режим III степена заштите 181 ha (36,44%)).
  • Око Специјалног резервата природе „Тителски брег” успостављена је заштитна зона површине 8643 ха  (на територији општине Тител, делови КО Шајкаш, КО Вилово, КО Лок, КО Тител и КО Мошорин)

 

Концепт заштите:

  • Очување степских врста и станишта уз пашарење и ревитализацију

Коришћење:

  • Пашарење
  • Туризам