ИБА подручја (Important Bird Areas)

Страница је у изради

Међународно значајна подручја за птице у Војводини – IBA подручја

Основни циљ IBA програма је идентификација и вредновање предела према значају за птице, њихово уписивање у међународне регистре и предузимање адекватних мера заштите и унапређења стања. Осим Birdlife International који је носилац програма, у његовој реализацији учествује много партнерских организација широм света и њихов број стално расте. На целом свету до сада је идентификовано преко 12.000 IBA подручја у оквиру 200 земаља (www.birdlife.org). Та подручја у свом саставу садрже најважније светске популације птица. Идентификована IBA подручја су уствари подручја од приоритетног значаја за заштиту која у међународном систему задовољавају категорију посебно заштићених подручја (SPA – Special Protected Areas). Због изразитог тренда опадања бројности многих врста птица у Европи током последњих деценија 20. века, развијен је систем критеријума за идентификацију врста птица којима су потребне координиране мере очувања на нивоу Европе (Species of European Conservation Concern – SPEC).

Успостављеном мрежом IBA жели се обезбедити очување виталности популација и распрострањења дивљих врста птица, њиховог несметаног кретања, као и представљање подручја у јавности и обезбеђивање одговарајуће заштите и управљања. 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 19 20 21 10a 10b 15a 15b 13a 13b

На територији Војводине издвојена су следећа IBA подручја:

 1. Горње Подунавље
 2. Суботичка језера и пустаре
 3. Бечејски рибњак
 4. Јегричка
 5. Карађорђево
 6. Тителски брег
 7. Ковиљски рит
 8. Пашњаци велике дропље
 9. Слано копово
 10. Окањ и Русанда
 11. Царска бара
 12. Горње Потамишје
 13. Средње Потамишје
 14. Вршачке планине
 15. Делиблатска пешчара
 16. Лабудово окно
 17. Дунавски лесни одсек
 18. Фрушка гора
 19. Обедска бара
 20. Босутске шуме
 21. Засавица