Рамсарска подручја

Страница је у изради.

Рамсарска подручја

Подручја која имају међународни статус према Рамсарској конвенцији (Конвенција о очувању и одрживом коришћењу су од међународног значаја, нарочито као станишта за птице мочварнице) у Војводини. До сада је 8 подручја уписано на листу Рамсарских подручја: Обедска бара, Лудашко језеро, Стари Бегеј – Царска бара, Слано копово, Горње Подунавље, Засавица, Лабудово окно и Ковиљскo-петроварадински рит заузимајући 49 598 hа, односно 2,3% територије Покрајине.

На територији Војводине издвојена су следећа Рамсарска подручја:

  1. Царска бара
  2. Горње Подунавље
  3. Ковиљски рит
  4. Лабудово окно
  5. Лудашко језеро
  6. Обедска бара
  7. Слано копово
  8. Засавица