Aутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха

Праћење квалитета ваздуха у државној мрежи аутоматског мониторинга:

Приказ мерних станица аутоматског мониторинга на територији АПВ, у односу на тип станице (ЕоИ класификација), дат је у табели 1:

Табела 1 – Аутоматске мерне станице за праћење квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВржавна и локалне мреже)

Код АС/локација Округ ЕоИ класификација1
Државна мрежаСЕПА2 – мрежа успостављена 2009./2010. г.
6НСДА Нови Сад – Руменачка Јужно-бачки Т/У/РЦ
6НСЛА Нови Сад – Лиман Јужно-бачки Б/У/Р
3КИМА Кикинда – Микронасеље Северно-банатски Б/У/ИР
4ПАА Панчево – Содара Јужно-банатски Б/У/ИР
7СМСОА Сремска Митровица Сремски Т/У/РЦ
7НСБЦА Беочин – Центар Сремски Б/У/РЦИ
Код АС/локација Округ ЕоИ класификација1
ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ
Локална мрежа ПСУЗЖС3– мрежа успостављена 2008. г.
2ЗРА Зрењанин Средње-банатски Т/У/РЦ
1СУА Суботица Северно-бачки Т/У/Ц
5СОА Сомбор Западно-бачки Т/У/РЦ
3КИША Кикинда Северно-банатски И/С/ИР
6НСША Нови Сад – Шангај Јужно-бачки Б/С/Р
4ДПА Делиблатска пешчара Јужно-банатски Б/Р/Н
7ОБА Обедска бара Сремски Б/С/АН
Локална мрежа ГПА4 – мрежа успостављена 2005. г.
4ПАЦДА Панчево – Цара Душана Јужно-банатски Т/У/РЦ
4ПАВДА Панчево – Ватрогасни дом Јужно-банатски Б/У/РЦИ
4ПАВОА Панчево – Војловица Јужно-банатски И/У/ИР
4ПАСТА Панчево – Старчево Јужно-банатски Б/С/ИР
1ЕоИ класификација: 1. тип станице: саобраћај (Т); индустрија (И); базна (Б); 2. тип области: урбана (У); приградска (С); рурална (Р); 3. карактеристике области: стамбена (Р); пословна (Ц); индустријска (И); пољопривредна (А); природна (Н); стамбено/пословна (РЦ); пословно/индустријска (ЦИ); индустријско/стамбена (ИР); стамбено/пословна/индустријска (РЦИ); пољопривредна/природна (АН)
2 СЕПА – Република Србија, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Агенција за заштиту животне средине
3 ПСУГЗЖС – Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
4 ГПА – Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Град Панчево, Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове

 

Мреже аутоматског мониторинга континуално прате полутанте са основним метео параметрима. Једночасовне средње мерене концентрације се шаљу путем АДСЛ/ГПРС-а у реалном времену на даље процесирање у централне системе за обраду података.

Праћење квалитета ваздуха у државној мрежи аутоматског мониторинга врши Агенција за заштиту животне средине (СЕПА), на шест  мерних станица у Војводини, на којима се доминантно прати утицај мобилних и стационарних извора загађења на популацију. На две локације прати се утицај саобраћаја на квалитет ваздуха (Нови Сад и Сремска Митровица), док су остале позициониране као базне станице у урбаним областима (Кикинда, Панчево, Беочин) и потенцијалним агломерацијама (Нови Сад). Мерне станице у државној мрежи раде од 2009./2010.г.

На локалном нивоу, успостављене су две мреже аутоматског мониторинга: од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине – за територију Војводине (7 аутоматских станица) и од стране Града Панчева – за територију Панчева (4 аутоматске станице). Локална мрежа ПСУЗЖС  има 7 аутоматских станица: на 3 локације прати се утицај саобраћаја (Суботица, Зрењанин, Сомбор), на 2 локације утицај специфичног индустријског загађења (Нови Сад-Шангај – утицај прераде нафте и енергетског сектора; Кикинда – утицај прераде метала, базне хемијске и грађевинске индустрије) и 2 локације су базне руралне станице (Обедска бара и Делиблатска пешчара). Ова мрежа успостављена је средином 2008.г. Због необезбеђених финансијских средстава за редовно одржавање и сервисирање ова мрежа је прекинула са радом крајем 2009.г. Систем је поново враћен у функционално стање марта 2011.г.

  • Податке о квалитету амбијенталног ваздуха из државне мреже (СЕПА) можете преузети овде.
  • Податке о квалитету амбијенталног ваздуха из локалне мреже којом управља ГПА можете преузети овде.

Контакт

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Е-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Тел.: +381 21 487 4719; факс.: +381 21 456 238