Аутоматска станица 5СОА – Сомбор

 

Адреса станице Подгоричка 2, Сомбор
Координате станице 45°46´10.35˝         19°06´52.90˝
Надморска висина 87 м
ЕоИ класификација Б/У/РЦ
Опис станице Станица је намењена за праћење нивоа загађења у стамбено пословној зони и базног је карактера.
Индикатори загађења бензен, толуен, етилбензен и ксилени (BTEX), озон (O3)  и угљен моноксид (CO), суспендоване честице* (PM10), ТМ/М** (As, Cd, Pb, Ni), BaP***
Метео параметри правац и брзина ветра, температура и релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак

PM10* – одређивање 24-часовне масене концентрације суспендованих честица фракције PM10 референтном-гравиметријском методом TM/M** (As, Cd, Pb, Ni) – одређивање садржаја суспендованих честица фракције PM10 у 24-часовним узорцима (ТМ-тешки метали: Cd -кадмијум, Pb -олово, Ni -никл); М-металоиди (As -арсен) BaP*** – одређивање садржаја суспендованих честица фракције PM10 у 24-часовним узорцима (BaP -бензо(а)пирен)

Овде можете погледати податке о квалитету амбијенталног ваздуха са аутоматске станице 5СОА – Сомбор:

2022. година

2021. година

2020. година

2019. година

2018. година

2017. година

2016. година

2015. година

2014. година

2013. година

2012. година

2011. година

2009. година

2008. година