Мониторинг нејонизујућих зрачења

У складу са чланом 5. Закона о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл. гл. РС 36/2009), АПВ обезбеђује систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, учествује у изради Програма и обезбеђује финансијска средства за његову реализацију на територији АПВ.

У циљу откривања присуства, утврђивања опасности, обавештавања и предузимања мера заштите од нејонизујућих зрачења, на територији АПВ спроводи се систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини у нискофреквентном (трансформаторске станице, подземни и надземни далеководи) и високофреквентном подручју (радио базне станице мобилне телефоније и телекомуникациони предајници радиорелејних система).

Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења врши се у зонама повећане осетљивости (подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно; школе, домови, предшколске установе, породилишта, болнице, туристички објекти, дечија игралишта; површине неизграђених парцела намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене, у складу са препорукама СЗО) насељених места у АПВ, у складу са Програмом систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2013. до 2014. године, а сагласно Уредби о утврђивању програма систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2013. до 2014. године (Службени гласник РС, 35/2013).

Списак правних лица овлашћених за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења и испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса у животној средини:

1. Електротехнички институт „Никола Тесла“ из Београда, улица Косте Главинића бр. 8а;
2. Факултет техничких наука из Новог Сада, улица Трг Доситеја Обрадовића бр. 6;
3. „Консинг″ д.о.о., Београд, Сурчински пут 1А;
4. Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 3;
5. „Институт ватрогас“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр. 66;
6. W – лине д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр. 20/30;

Правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне покрајине Војводине:

1. Електротехнички институт „Никола Тесла“ из Београда, улица Косте Главинића бр. 8а;
2. Факултет техничких наука из Новог Сада, улица Трг Доситеја Обрадовића бр. 6;
3. „Консинг“ д.о.о., Београд, Сурчински пут 1А;
4. Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 3;
5. „Институт ватрогас“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр. 66;
6. W – line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр. 20/30;
7. Електротехнички факулт Универзитета у Београду, Катедра за телекомуникације, Лабораторија за радио-комуникације, Булевар краља Александра бр. 73;
8. ЈП Нуклеарни објекти Србије из Винче, улица Мике Петровића Аласа бр. 12 – 14,
9. д.о.о. ЛАБИНГ из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 68;
10. д.о.о. ПАНОС ИНЖЕЊЕРИНГ из Каћа, улица Делфе Иванић бр. 59;
11. Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, улица Марка Миљанова бр. 9 и 9А

Извештаји:

Усвојени прописи