Правно и материјално-финансијски послови

Сектор за правне и материјално-финансијске послове

Руководилац сектора је вршилац  дужности помоћника покрајинскoг секретара Золтан Тот. (zoltan.tot@vojvodina.gov.rs)

Руководи радом Сектора; организује, обједињава и усмерава рад извршилаца у Сектору; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова у Сектору; координира активности и предузима потребне мере из делокруга Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; утврђује предлог Програма рада сектора, извештаја о раду Сектора и материјала по програму рада Секретаријата; учествује у изради нацрта закона и других прописа из области рада Секретаријата; остварује сарадњу са органима, организацијама и институцијама чији је оснивач република, покрајина, односно јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора; прима странке и пружа им стручну помоћ и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара.

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел.: +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Извршиоци

  • Сања Шкиљевић – дипломирани правник, виши саветник за нормативно – правне и управне послове
   e-mail: sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
   тел.: +381 21 487 4456; faks: +381 21 456 238

Ужа унутрашња јединица је:

Група за материјално-финансијске послове

Извршиоци

Руководилац групе је Милена Недељков, дипломирани економиста, виши саветник за материјално – финансијске послове
e-mail: milena.nedeljkov@vojvodina.gov.rs
тел.: +381 21 487 4372; faks: +381 21 456 238

 • Др Ђорђе Видицки – доктор економских наука, самостални саветник  за материјално – финансијске послове
  e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs
  тел.: +381 21 487 4529; faks: +381 21 456 238
 • Марија Кулунџић – дипломирани економиста, саветник за јавне набавке
  e-mail: marija.kulundzic@vojvodina.gov.rs
  тел.: +381 21 487 4456; faks: +381 21 456 238

У овом Сектору се обављају следећи послови:

 • обављају се послови из надлежности Секретаријата који се односе на управни поступак;
 • нормативно-правни послови;
 • припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина АПВ и Покрајинска влада;
 • послови који се односе на радне односе запослених у Секретаријату;
 • стручни и аналитички послови везани за израду финансијског плана Секретаријата и индиректних корисника буџетских средстава у надлежности Секретаријата, као и израду извештаја о његовом спровођењу;
 • врши се праћење стања и промена на обавезама и изворима финансирања; праћење и припремање мишљења о примени закона и других прописа;
 • обављају се стручни и аналитички послови и послови припреме аката у вези спровођења поступка јавних набавки;
 • припрема захтева за одобрење плаћања финансијских обавеза;
 • вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора;
 • стучни и административно-технички послови за Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине;
 • канцеларијски послови за потребе рада Сектора;
 • други послови утврђени законом и општим актом.