Регистар донетих планова на територији АПВ

Због неопходности да се прате и проучавају промене на простору Војводине, да се прати спровођење планова вишег реда, као и потребе да се изврше припреме за израду нових просторних планова од интереса за Покрајину, у складу са надлежностима АП Војводине у области просторног планирања, урбанизма и изградње објеката, намеће се потреба да се периодично прати стање просторних планова јединица локалних самоуправа и урбанистичких планова до нивоа насељеног места. Ова активност има за циљ да се реално сагледа проблематика која прати израду планске документације на територији АП Војводине. Као резултат ове свеобухватне анализе два пута годишње сачињава се документ – „Регистар донетих планова на територји АПВ“.

Преглед просторних планова градова и општина у АП Војводини – по фазама израде – 31.12.2016.

Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АП Војводини – 31.12.2016

Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АП Војводини – 31.12.2016.

Стање планске документације за заштићена природна и културна добра у АП Војводини – 31.12.2016. године

Стање планске документације за заштићена природна и културна добра у АП Војводини – 30.12.2016. године

Регистар донетих просторних и урбанистичких планова у АП Војводини за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године

Регистар донетих просторних и урбанистичких планова